niet minder dan 6 Divisiën, terwijl ook de strijdkrachten ter zee belangrijk vergroot werden. In 1900 vocht Japan mede in de rij van de geallieerden tegen de Chineezen. In 1905 reeds brak de oorlog tegen Rusland uit. Het Japansche leger, 13 Divisiën sterk, stond in totaal tegenover een 7-voudige overmacht, maar niettemin wist Japan den zege te behalen. Na dezen oorlog werd het leger wederom met 6 Divisiën uitgebreid. In 1910 had de annexatie van Korea plaats, waardoor het nood zakelijk werd de daar gelegerde troepenmacht met 2 Divisiën te vermeerderen, zoodat in dat jaar de totale legersterkte 21 Divisiën bedroeg, rond 300.000 man. In 1914 was de keuze voor Japan moeilijk; het koos, ter nako ming van bestaande verdragen, de zijde van de geallieerden, ver overde het Shantung-schiereiland, doch gaf het weder aan China terug. In 1918 zond Japan 4 Divisiën naar het vasteland om met de Amerikanen de Roode terreur van Rusland tegen te houden. Japan kon, in verband met de allerwege reeds meer of minder voltrokken moderniseering van de legers, niet achterblijven. Ingevolge besluiten van de jaren 1922 en 1925 werd het Japan sche leger met 4 Divisiën (de nummers 13, 15, 17 en 18) ver minderd met gelijktijdige uitbreiding van de luchtvloot en gelei delijke invoering van de moderne bewapening en uitrusting. Tot op den huidigen dag ontbreekt aan dit laatste wegens gebrek aan geldmiddelen nog veel. Uit verschillende courantenberichten van den laatsten tijd blijkt hoe populair het leger in Japan is, waaraan men uiting geeft door vrijwillige en zelfs zeer groote bijdragen ter verbetering van de outillage van leger en vloot en zelfs treft men testamen taire beschikkingen in dien geest aan. Zoo heeft een regiment nog geen gas-afdeeling en geen auto- mobielafdeeling, terwijl de hoeveelheid machinegeweren, infanterie- geschut, stalen helmen en gasmaskers nog groote aanvulling be hoeft. De legersterkte bedraagt thans rond 200.000 man. b. Legersamenstelling. Het leger bestaat uit 1. Het hoofdkwartier van de troepen van Korea. 2. Formosa. 3. Canton. 4. De Divisiën. 5. De bezetting van Formosa. 6. De zelfstandige garnizoenen (6 bataljons). 7. Het bataljon zware artillerie van Formosa en Manschoerije. 8. Het Korps gendarmerie. 9. Het bezettingsleger in China. 13

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 13