dan eerstgenoemde cie. Waar uit een tactisch oogpunt deze ver voermiddelen zooveel mogelijk beperkt dienen te worden, moet dan een gedeelte dier munitie verhuizen naar een ander echelon, waardoor het aantal patronen per automatisch wapen bij hetstrijdend gedeelte geringer wordt. Ook de soort der automatische wapens is van grooten invloed. In de buitenlandsche literatuur vindt men vele pleidooien voor de invoering van een automatisch geweer bij de infanterie. Dat de moeilijkheden betreffende het medevoeren en de aanvulling van de munitie daardoor belangrijk zullen toenemen, behoeft wel geen betoog. Aangezien deze wapens bij onze infanterie voors hands nog niet ingevoerd zullen worden, laten wij ze verder buiten beschouwing. Na vorenstaande min of meer theoretische beschouwingen, zullen wij thans de munitieuitrusting van onze infanterie meer in details nagaan om te zien in hoeverre zij voldoet aan de ge stelde wenschen. Deze munitieuitrusting bedraagt a. per karabijn- (geweer-) en pistooldragende een taschvoorraad als vermeld in het O. W. en M.; b. per karabijnmitrailleur 2200 patronen (waarvan 1200 in pa- troonhouderbakken en tasschen), te vervoeren op 3 karren bij de cie. c. bij den gevechtstrein van het bataljon 4 karren, elk met 10.000 patronen in blikken van 500 (reservemunitie voor karabijn- beweer-) dragenden en karabijnmitrailleurs); d. per mitrailleur 8100 patronen in banden, waarvan 5400 in den gevechtstrein van de mitr. cie.; e. per man van de k.- en km.-brigades 2 handgranaten (km.- schutters en -helpers ieder 1)de handgranaten van het per soneel der km.-brigades te vervoeren op de karren bij de cie., die van de overigen op 2 karren in den gevechtstrein van het bataljon. Vergelijkt men hierbij de munitieuitrusting van de infanterie in verschillende landen, dan krijgt men het volgende overzicht Dit staatje (dat alleen de gegevens bevat binnen het bataljon), maakt geen aanspraak op juistheid, daar de bronnen dikwijls tegenstrijdige getallen vermelden. Ook is het niet volledig, daar de gegevens hier en daar in de literatuur en reglementen verscholen staan. Tijd tot een volledig uit zoeken der cijfers ontbrak ons.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 26