1. EEN EN ANDER OVER HET JAPANSCHE LEGER door W. VAN DER POEL, Kolonel der Infanterie. Voor een goed begrip omtrent de verhouding van Leger en Vloot tot den Staat als zoodanig is het noodzakelijk te weten welke opvatting de Japanner in het algemeen heeft omtrent de idee „Keizer" en „Keizerrijk". Bijna alles wat „cultuur en beschaving" in Japan heet is van elders gekomen, maar buitengewoon opmerkelijk is, dat geen volk ter wereld het fijne van zijn aard, dat wat richting aan het leven geeft, zoo krachtig in stand heeft gehouden als het Japansche volk en voornamelijk komt dit tot uiting in de wijze van aan voelen van de idee „Keizer" en „Keizerrijk". Voor den Japanner bestaat bewust of onbewust als hoogste goed zijn „keizerhuis" waarmede hij zich ideëel verwant voelt. De glorie van het fundamenteele karakter van het Keizerrijk is, dat het volgens Japansche begrippen niet alleen het oudste ter wereld is, maar bovendien dat het, als eenig voorbeeld wijzen kan op een onafgebroken lijn van Keizers van af de stichting door Jimmu Tenno (660585 v. C.) met wien voor de Japanners feitelijk de geschiedenis begint. De Keizerlijke dynastie vereert als eerste voorvader Amaterasu O mikami, de Zonnegodin, Godin van het licht of „de aan den hemel schijnende", geboren uit het rechteroog van Izanagi, die met Izanami te zamen, de laatste van de zeven goddelijke generaties, van de goden de opdracht kreeg om een onderzoek in te stellen naar hetgeen door de goden geschapen was. Zij daalden daarvoor van den hemel neder en in de nabijheid van de aarde gekomen, staande op de drijvende brug des hemels (de melkweg) stak Izanagi de juweelen lans in de vloeibare massa, de druppels die er bij het omhoogtrekken afvielen stolden en vormden een eiland, het tegenwoordige Japan. Amaterasu O mikami droeg vervolgens aan haar kleinzoon, Ninigi no mikami op, zich in dat land te vestigen en daar te heerschen. Met groot gevolg daalde hij neer op den top van een berg vanwaar hij zich naar Satsuma begaf. Zijn achterkleinzoon was de bovengenoemde Keizer Jimmu Tenno. 2 1. DE KEIZER.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 2