108 X 8 864 P. S. No. 5 of rond 1 paktrommel G. 16 kg. (13 3 X 25) X 50 88 X 50 4400 P. S. No. 1 of rond 9 blikken 130 kg. 146 kg. zoodat nog 154 kg. overblijven voor kaartentrommels, enz. Uit het voorgaande is dus gebleken, dat in het 1ste en 2e echelon tezamen vervoerd worden per karabijn- en pistooldragende U/2 dagvoorraad per km. 1 dagvoorraad per mitr. ruim 1 dagvoorraad per cie. met handgranaten ruim 3 dagvoorraden. Om tot de gewenschie verdeeling te komen, moet in deze twee echelons dus nog plaats gevonden worden voor 2 dagvoorraad km. munitie en bijna '/2 dagvoorraad mitr. munitie. Dit is op verschillende wijzen te bereiken, welke echter alle neerkomen op uitbreiding van het thans ingedeelde aantal munitievoertuigen, hetgeen bedenkelijk is met het oog op het geleiders-vraagstuk. Hoewel in de toekomst deze moeilijkheid vermoedelijk opgelost kan worden door het in de organisatiën opnemen van lichte motorvoertuigen, dient men thans nog vast te houden aan de treinkarren, welke hun bezwaren, doch ook hun voordeelen heb ben. Immers, hoe denkt men zich de aanvulling op het gevechts- veld, wanneer de treinkarren vervangen zijn door genoemde motor voertuigen In den wereldoorlog is toch gebleken, dat draag- paarden voor deze munitieaanvulling het meest practische en economische middel zijn. En waar wij in zoo ruime mate over dit middel beschikken, mag hiervan niet geheel afstand worden gedaan. Mochten in de toekomst de voertuigen van den bataljons- trein gemotoriseerd kunnen worden, de cieën. dienen in ieder geval haar treinkarren en paarden te behouden. Bij de gevraagde gewenschte verdeeling moet rekening gehou den worden met a. een zoo klein mogelijk aantal voertuigen, b. een zoodadige verdeeling over de echelons, dat het uitgeven van de munitie in zoo kort mogelijken tijd kan geschieden, c. een evenredige verdeeling der karren over de onderdeelen m. h. 0. op een snellen overgang tot het gevecht en gebeurlijke aanvallen van vijandelijke vliegtuigen gedurende den marsch, d. het beladingsvermogen der treinvoertuigen, dat zoo min mo gelijk overschreden dient te worden. 34

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 34