B. T. van den regimentsstaf (welke gemotoriseerd kan worden) waarborgt een snellen aanvoer en is dus o. i. zeer wel aanvaard baar. Mocht vervoer langs voor auto's niet berijdbare wegen noodig zijn, dan kan zulks geschieden met behulp van ledige munitiekarren van den G T. van het bataljon. De gaszoeklichten zijn vervallen. De thans bestaande electrische zoeklichten waren o. i. niet in te deelen bij de bataljons, doch in aparte zoeklichtafdeelingen, waarvan zoo noodig (bij de verde diging of bij bewakingsopdrachten) deelen ter beschikking kunnen worden gesteld. Het verdient echter aanbeveling, om het aantal reservepaarden en -geleiders te brengen van 4 op 5, aangezien het aantal paarden van de cieën. en den G. T. van het bataljon verhoogd wordt tot 48 (10% van 48 5). C. Bij den G. T. van de mitr. cie. moeten om tot l'/2 dag- voorraad te komen méér vervoerd worden: 18 X 2700 48.6(J0 patrn. Stelt men den eisch, dat deze patrn. ook in banden vervoerd moeten worden, dan zijn voor het transport noodig 6 treinkarren elk met 18 kisten a 450 patrn. O. i. kan deze munitie wel in trommels verpakt worden en kunnen op het gevechtsveld de ledige banden wel bij den G. T. van de mitr. cie of van het bataljon gevuld worden. Dan zijn voor het vervoer noodig 5 treinkarren, waarvan 4 karren met dezelfde belading als de le, 2e en 3e kar van den G. T. van het bataljon (zie blz. 36) en de 4e kar met 7 trommels a 1000 patrn. 2 veldzakken T. K. 2. Tegenover deze uitbreiding met 5 karren staat een inkrimping met 1 kar, daar de voorraadkar kan vervallen (de kisten der werklieden kunnen blijkens gehouden proeven ook vervoerd worden op de veldzakkenkarren). Het zal echter noodig zijn om het aantal reser vepaarden en -geleiders met 1 uit te bereiden. D. Bij den G. T. van het regiment moeten nu nog vervoerd worden '/2 dagvoorraad voor de 13 kar.-100 van den regimentsstaf 13X50 650 patrn. Aangezien dit personeel echter slechts bij uitzondering in gevecht zal komen, lijkt het ons niet noodig hier voor speciaal munitie uit te trekken. Is aanvulling noodig, dan kan een beroep gedaan worden op den munitievoorraad van een der bataljons. De kar met reservemunitie, kaartentrommels, enz. in den 38 Tegen de door ons voorgestelde bepakking der karren kan men het gegronde bezwaar aanvoeren, dat de verpakking der patronen in trommels a 1000 patrn. en blikken a 500 patrn. moeilijkheden kan veroorzaken bij den aanvoer der munitie, welke bij voorkeur in één soort verpakkingsmiddel dient te geschieden. Hieraan kan tegemoetgekomen worden door geen blikken a 500 patrn. te verstrekken, doch aangebroken trommels a 1000 patrn., waarin zich dan 10 doozen k 50 patrn. bevinden. Waar wij niet beschikten over de gewichten hiervan, werkten wij met de blikken k 500 patrn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 38