Het werk „geschiedenis van de werkelijke opvolging van de goddelijke Keizers", uitgegeven in 1339, bevattende de Japansche geschiedenis vanaf de vroegste tijden tot 1335, vermeldt die geheele afstamming en noemt Japan tevens „een goddelijk land" omdat het op last, van en door de goden gemaakt is. De Keizer „Zoon der Zon" of door Chineezen invloed „Zoon des Hemels" genoemd stamt van die goden af en neemt onder de godmenschen de eerste plaats in. Volgens Japansche beschouwingen stamt het volk af van den eersten Keizer en dit is de reden waarom Keizer en volk één familie uitmaken, het geheele volk zich als één groote eenheid voelt. De Keizer vormt als het ware het middelpunt waarom zich alles beweegtnaar dat onveranderlijke middelpunt richt zich alles en zal zich alles blijven richten, zoolang de fundamenteele geest onaangetast blijft. Opmerkelijk is in dit verband dat Japan zooveel van het buitenland heeft overgenomen, maar telkens is weer opnieuw gebleken dat, wat zich niet naar dat middelpunt kan richten eenvoudig wordt uitgestooten, verworpen. De Keizer wiens symbool van regeering is, het bezit van de „drie Heilige schatten", de spiegel, het juweel en het zwaard, is tegelijk de incarnatie van het morale systeem van het volk en van de historie. Hij is onfeilbaar, faalt hij, dan is dit de schuld van het volk en zoolang het volk geen fouten maakt, is er ook geen fout bij den Keizer. Hij is niet louter een politiek regeerder, hij heeft zijn macht niet verzekerd door militaire veroveringen, een Keizer bestijgt den troon uit kracht van zijne deugden en de wil van het volk is zijn wil. Daarom maakt het Japansche volk zich den wil van den Keizer tot richtsnoer van zijne gedachten en daden. In den loop der tijden is de macht van den Keizer niet altijd dezelfde geweest, groote strijd is er gevoerd wie de macht in handen zou krijgen, civiele of militaire partij, een partij die den Keizer veel invloed wilde toekennen of het omgekeerde, ook zijn er voorbeelden dat de daden van Keizers niet onbekritiseeid kunnen blijven, soms hadden zij hoegenaamd geen politieke macht, maar altijd behielden zij de souvereine rechten. Ofschoon Japan afgesloten was van de buitenwereld schreed de beschaving gestaag voort en in vorm werd bereikt wat ook in de Westersche landen bereikt was. Na de openstelling van Japan, waarin Nederland zoo'n belangrijke rol gespeeld heeft, viel er heel wat te leeren, waarvan dan ook gretig gebruik ge maakt werd. Volgens het voorbeeld van de Westersche naties kreeg Japan gedurende de regeering van Keizer Meiji een constitutie, maar die •constitutie is alleen de historische geest met woorden neerge schreven. Zij is niet door het volk aangenomen om de macht van den regeerder te beperken en ook is zij niet tot stand geko- 3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 3