monden en de noodige geleiders, welke de electrische deelen van de gevers en de bijbehoorende ontvangers tot een keten ver eenigen. Wanneer de as van een gever van stand verandert, worden in den geleider langs inductieven weg of door contact stroomen veroorzaakt, die in den bijbehoorenden ontvanger een elecïrisch veld doen ontstaan, c. q. veranderen. Dit veld veroorzaakt een draaiïng van de wijzeras van den ontvanger, zoodat elke bewe ging van de geveras een daarmede correspondeerende beweging bij den ontvanger ten gevolge heeft. 2. Step-by-step overbrenging of synchrone overbrenging. De electrische wijzersystemen kunnen worden verdeeld in twee hoofdgroepen, n.de step-by-step en de synchrone systemen. Het kenmerk van step-by-step-systemen is, dat de wijzer van den ontvanger de bewegingen van de gever-as stapsgewijze volgt, zoodat, wanneer de ontvanger één of meer steps achter is bij den gever, deze achterstand niet meer automatisch wordt ingehaald, doch de ontvanger „out of step" blijft. Dit kan licht aanleiding geven tot fouten, daar de achterstand vooral als deze betrek kelijk gering is meestal niet direct wordt opgemerkt. Het is daarom ook noodzakelijk, dat gever en ontvanger vóór het in werkingstellen van het systeem worden gelijkgezet. Oorzaken van het „out of step" geraken kunnen zijn a. Het overschrijden van de „kritieke snelheid". Elk systeem heeft n. 1. een bepaalde maximum snelheid, waarboven de ontvanger, tengevolge van electrische inertie (zelfinductie) niet meer in staat is de beweging van den gever te volgen. Hoewel deze kritieke snelheid (bv. 200 a 300 steps/sec.) waarschijnlijk nimmer gedurende het richten op een luchtdoel zal worden overschreden, is toch, o. a. bij het geven van de eerste richting op het doel, voorzichtigheid gebo den, daar hierbij veelvuldig groote hoeksnelheden voorkomen. b. Tijdelijke stroomonderbreking Dit kan opzettelijk geschieden, b. v. gedurende perioden, dat niet wordt gevuurd, of bij het terugdraaien van tordeerende kabels (zie onder 3). Er moet dus altijd op worden gelet of gever en ontvanger gelijkgezet zijn, wanneer de stroom wordt ingeschakeld. Gevaarlijker zijn echter de incidenteele stroom- onderbrekingen, die b. v. veroorzaakt kunnen worden door verontreinigde contacten, momenteele hapering van de stroom bron, enz. Daar op een cirkelvormige schaal van de gebruikelijke afme tingen geen voldoend aantal waarden kan worden aangegeven, zijn de meeste ontvangers voorzien van een fijn- en een grofwij- zer. Elke stroomstoot doet den fijnwijzer één step vooruit gaan, terwijl elke volle omwenteling van den fijnwijzer den grofwijzer 59

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 59