Daar een goede accumulator voldoende bedrijfszeker en vrij eenvoudig te behandelen is en het gewicht zelfs voor mobiele batterijen geen onoverkomelijk bezwaar behoeft op te leveren, wordt soms ook wel uitsluitend gebruik gemaakt van een accu-batterij als stroombron, in welk geval natuurlijk een reserve-batterij voor handen is om tijdens het opladen in functie te treden. 5. Volgwijzer of nulwijzer. Om zonder aflezing de gecommandeerde gegevens bij de vuur monden in te stellen, kunnen over het algemeen 2 methoden worden toegepast. Bij het volgwijzer-systeem is het mechanisme van het kanon gekoppeld met de volgwijzers, waarvan de draaiïngsassen samen vallen met die van de electrisch aangedreven wijzers van de ont vangers. Door de volgwijzers steeds in dekking te houden met de electrische wijzers, stellen de bedieningsmanschappen door loopend de berekende gegevens in bij den vuurmond (follow- the-pointer systeem). Bij het nulwijzer-systeem, soms bij synchrone transmissie toe gepast, heeft de beweging van het mechanisme van het kanon ten gevolge, dat er in den betrokken ontvanger een draaiïng van een electro-magnetisch veld plaats heeft, waardoor de stand van den electrischen wijzer wordt veranderd. Door nu dezen wijzer steeds op 0 te houden, verkrijgt men, dat het mechanisme van den vuurmond doorloopend voor de berekende gegevens blijft inge steld (wipe-out systeem). III. Telefoonsystemen. Teneinde de telefonische overbrenging van de schietgegevens zoo snel en bedrijfszeker mogelijk te doen plaats hebben, is een rechtstreeksche verbinding tusschen commandogroep en geschut- bediening noodzakelijk. Hierdoor kunnen de gegevens direct, dus zonder de gebruikelijke tusschenschakels (O.C. en St. C.) worden overgebracht van de aflezers bij het vuurleidingstoestel naar de bedieningsmanschappen van de stukken. Het zenden van de com mando's via bedoelde commandanten heeft geen zin, daar deze toch tijdens het snelverloopende luchtdoelvuur geen controle kun nen uitoefenen op de juistheid van de instellingendoor den hiërarchieken weg te verlaten, wordt de kans op fouten door verkeerd doorgeven van de commando's tot een minimum beperkt en de snelheid van overbrenging maximaal opgevoerd. Terwille van de snelheid van overbrenging moet men bij de luchtdoelartillerie ook afzien van het herhalen van de comman do's; daar normaal dus geen wisselverkeer plaats heeft, wordt, 62 Onder „mechanisme" te verstaan: het mechanisme voor het instellen van schootsrichting, elevatie en tempeering.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 62