om onnoodig gepraat hetgeen o. a. aanleiding zou kunnen geven tot vertraging te voorkomen, gewoonlijk éénrichting-ver keer toegepast, met'dien verstande, dat de aflezers alleen kunnen spreken, de bedieningsmanschappen alleen hooren. Hierbij worden natuurlijk hooge eischen gesteld aan de betrouwbaarheid van het telefoonsysteem gebruik van dubbellijnen en uitgezocht materieel is dus noodzakelijk. Het telefoonsysteem van de luchtdoelartillerie bestaat in het algemeen uit 3 borstmicrofonen bij het vuurleidingstoestel, waar de gegevens worden afgelezen, en 3 hoofdtelefonen bij elk stuk van de batterij, waardoor de bedieningsmanschappen de gegevens ontvangen. De 3 primaire kringen met inductiespoelen en elemen ten behooren dus bij het vuurleidingstoestel, de 3 secundaire leidingen loopen door een 6-aderigen kabel naar de batterijen en splitsen zich daar naar de 3 hoofdtelefonen van elk der stukken. Wanneer het telefoonsysteem als reserve dient voor een elec- trisch wijzersysteem, zijn geen afzonderlijke telefoonkabels noodig, doch kunnen de aderen van de kabels van het electrische sys teem ook worden gebruikt voor de tefefonische verbinding. AANKOMST IN NEDERLAND» Dringend verzoek aan de in Europa vertoevende Officieren, steeds hun adres op te geven aan den correspondent Kapitein-Intendant Kooij, Antonie Heinsiusstraat 17, 's-Gravenhage» 63

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 63