III. Kostenbesparing. De totale bezuiniging is berekend op f 2.009.503.— 's jaars, waarvan f 1.360.000 voor rekening van het leger en f649.500. voor rekening van de politie komt, welk totaal bedrag dient te worden verhoogd met de niet in nauwkeurige cijfers weer te geven besparing op transportkosten, uitgaven voor wapening, verloven en pensioenen, opleidingskosten, onderhoudskosten voor gebouwen, uitgaven voor verlichting en watervoorziening enz., als gevolg van vermindering van personeel en opheffing van bezet tingen. Hiertegenover staan uitgaven ineens als gevolg van bouwen en bijbouwen van kampementen tot een bedrag van f282.250. IV. Risico. De legerpolitiecommissie is er zich van bewust dat doorvoering van hare voorstellen leidt tot het inschakelen van gevaarsfactoren, doch zij is tevens van oordeel, dat het risico niet grooter zal zijn dan onder de huidige tijdsomstandigheden nog verantwoord is. In de Memorie van Antwoord op het Afdeelingsverslag over de IVe begrootingsafdeeling werd een exposé van de denkbeelden en voorstellen der legerpolitiecommissie overgelegd, teneinde een basis te vormen voor de besprekingen, die in dit stadium in den Volksraad ev. aan het legerpolitievraagstuk zouden worden gewijd. De openbare beraadslagingen over onderwerpelijke aangelegen heid getuigen eenerzijds van instemming en berusting, terwijl anderzijds bezwaren, welke zich hoofdzakelijk tot Java beperkten, tegen de voorstellen werden ingebracht, waarvan de voornaamste in het kort als volgt kunnen worden geformuleerd lo. de politioneele opleiding der marechaussee's is onvol doende 2o. de marechaussee's zijn onvoldoende bekend met de toe standen en gewoonten van de bevolking; 3o. onder de marechaussee's zijn er, die de landstaal niet kennen en van niet-Javaansche afkomst zijn 4o. de mentaliteit der marechaussee's is van dien aard, dat zij voor het verrichten van veldpolitiewerk niet of minder geschikt worden geacht. De voorzitter der legerpolitiecommissie, die door de Regeering gemachtigd was, namens de commissie inlichtingen te verstrek ken, stelde tegenover de te berde gebrachte bedenkingen in hoofdzaak het volgende ad lo. Het zou inderdaad het beste zijn alle militairen een politioneele opleiding aan de politieschool te doen volgen. De bezuiniging gebiedt echter ook in dit opzicht beperking. Drie deskundigen n. 1. de directeur van de politieschool, een der 76

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 76