genoemde commissies geen overeenstemming viel te bereiken, zoodat hare rapporten zich moesten beperken tot een uiteenzetting en opsomming van de verschillende door afzonderlijke of groepen van delegaties beleden inzichten (I. M. T. 1932, No. 10, blz. 813 e. v.). De zeemacht-commissie, die het eerst haar rapport indiende, heeft zich daarna nog beziggehouden met een aantal artikelen van het door de voorbereidende ontwapeningscommissie (de C. P. D.) opgemaakte ontwerp-conventie. De pogingen, daarbij in het werk gesteld om door redactie-wijzigingen de tegengestelde meeningen op te heffen, mislukten Men bleef ongeveer evenver van elkaar afstaan als in de C. P. D. Ook de luchtmacht-commissie hield na de indiening van haar rapport nog eenige zittingen, teneinde de wijze, waarop lot internationalisatie van de burgerlijke luchtvaart zou kunnen worden overgegaan (Fransche voorwaarde voor de beperking van de militaire luchtvaart) nader in studie te nemen. De resultaten dezer studie zullen nog wel eenigen tijd op zich laten wachten, doch onafhankelijk daarvan kan toch moeilijk iets anders worden verwacht, dan dat die internationalisatie eerst mogelijk zal blijken, als zij voor het gestelde doel (n. 1. verhooging der veiligheid) niet meer noodig zal zijn. Den 8-sten Juni ving het vierde tijdperk aan, waarin, als alles goed was gegaan, d. w. z. als in de bijzondere commissies een redelijke mate van overeenstemming ware verkregen, door de Alg. Comm. beginselbeslissingen zouden zijn genomen, gegrond op de rapporten der bijzondere commissies. Reeds spoedig bleek evenwel, dat er wegens een bijna geheel ontbreken van over eenstemming voorloopig van het nemen van beslissende stappen in de richting van ontwapening geen sprake zou kunnen zijn. In verband hiermede besloot het Bureau der conferentie op 14Juni de delegaties uit te noodigen door middel van particuliere be sprekingen te trachten verschillende politieke beginselvragen tot klaarheid te brengen, teneinde de bespreking der commissiever slagen in de Alg. Comm. te vergemakkelijken. Reeds was tijdens die onderlinge besprekingen besloten, dat de Alg. Comm. niet vóór den lsten Juli zou bijeenkomen, toen plotseling op verlangen van de Amerikaansche delegatie op dat besluit werd teruggekomen en op 22 Juni een vergadering werd gehouden, waarin de eerste gedelegeerde van de Vereenigde Staten voorlezing gaf van een op datzelfde oogenblik door den President Hoover openbaar gemaakte verklaring betreffende de door hem aan de Amerikaansche delegatie gegeven instructies tot het ter conferentie aanhangig maken van een nieuw Amerikaansch ontwapeningsvoorstel. II. Het ontwapeningsvoorstel-Hoover. De verklaring van den President Hoover plaatst de volgende beginselen op den voorgrond, met het voorstel, dat die begin- 81

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 81