Een zwakkeren vijand mogen zij niet geringschatten, een ster keren niet vreezenindien men in beide gevallen zich inspant om op dezelfde wijze zijn militaire taak zoo goed mogelijk te vervullen, dan eerst kan men spreken van „groote" moed. Zij die „moed" hoog aanslaan beschouwen in den omgang met andere menschen „zachtheid" als hun eerste plicht en bedenk wel dat juist zulke personen door iedereen worden geëerd, terwijl zij die dezen moed niet kennen en zich wreed gedragen, door de wereld veracht worden en op één lijn worden gesteld met wilde honden en wolven. IV. Militairen moeten oprechtheid en trouw als van het grootste belang achten. In het algemeen moet het bovenstaande ook wel gelden voor het gewone dagelijksche leven, doch als in het bijzonder een militair deze eigenschappen mist, dan is het bezwaarlijk om hem zelfs maar voor één dag in den troep te doen verblijven. Onder „oprechtheid" wordt verstaan dat iemands woorden over eenstemmen met zijne dadenonder „trouw" dat men zijn taak tot het uiterste vervult. Wordt men voor een taak gesteld, dus een beroep gedaan op die eigenschappen om deze in den hoogsten graad te toonen, dan moet men eerst goed overwegen of men die taak kan ver vullen of niet. Wanneer men zoo maar genoegen neemt met iets dat niet dui delijk is, dan zijn daaraan nadeelige gevolgen verbonden. Omdat men bij het vervullen van zijn taak toch oprechtheid en trouw wil toonen, komt men dan dikwijls voor groote moeilijkheden te staan, terwijl uit de genomen beslissing nadeelen kunnen voort vloeien waarvan men dan zeker spijt heeft. Heeft men eerst het voor en tegen terdege overwogen en komt men dan tot de conclusie dat de uitvoering onmogelijk is, omdat men niet zou kunnen doen wat rechtvaardig is, dan moet men onmiddellijk er mede ophouden. Vanaf de oudste tijden reeds zijn er voorbeelden dat men trouw en oprecht was in kleinigheden maar zich vergiste in de groote lijnen wat recht en onrecht is, dat men niet de juiste rechtvaar digheid volgde omdat men zich hield aan gevoelens van oprecht heid en trouw die meer dienstbaar waren voor het eigen ik. Bedenk wel, dat, al is men nog zoo'n dapper held het lot kan willen dat men zijn leven moet laten en dan blijft er tot in lengte van dagen een smet op uw naam rustendergelijke voorbeelden zijn er vele en daarvoor willen wij u met nadruk waarschuwen. V. Militairen moeten soberheid betrachten. Betracht men geen soberheid dan wordt men verwijfd en ijdel, men wordt gesteld op weelde en overdaad om ten slotte neiging te krijgen tot de laagste dingen, waardoor het innerlijk tot het uiterste omlaag gaat. 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 9