genomenoffensieve actie der eigen luchtstrijdkrachten, toevoe ging van luchtdoelartillerie en -mitrailleurs met zoeklichten zoo mede van pioniers aan het dekkingsdetachement. Indien niet van bestaande overgangen gebruik gemaakt wordt, dan wel de bestaande overgang moet worden verbeterd, zal het met de verkenning belaste pionierpersoneel gelijktijdig met de eerst vooruit gezonden troepen medegaan en zullen de pioniers met gereedschap en materieel zoo snel mogelijk volgen. Bij voor keur zal worden gestreefd naar een brug voor de zwaarste legervoertuigen (ruim 5 t. gewicht), een z g. zware colonnebrug. Bij onvoldoenden beschikbaren tijd en (of) materieel kan een lichter brugtype b. v. een lichte colonnebrug (geschikt voor Inf., Cav. A bg en A vd, doch niet voor beladen vrachtauto's) geno men' worden, waarbij dan noodgedwongen voor de zware voer tuigen (gemotoriseerde artillerie en beladen vrachtauto's) voor- loopig overzetten op pontonveren wordt toegepast. Het aanbren gen van een extra loopbrug voor Infanterie op eenigen afstand is in zulke gevallen veelal aan te bevelen voor een gunstige ver keersregeling en eventueel als reserve bij vijandelijke vliegeractie. Tenzij actie door luchtstrijdkrachten van den vijand uitgesloten geacht kan worden, verdient het aanbeveling den brugslag ge durende den nacht en kort voor aankomst van den troepte doen plaats hebben. Ten einde - m. h. o. op volgende overgangen - weer over ingezet voorbereid materieel te beschikken, wordt ter vervanging zoo spoedig mogelijk een hulpbrug (zware colonne brug) van ter plaatse verkrijgbare dan wel aangevoerde materialen geslagen. ad type b. (hierbij wordt aangenomen, dat de bestaande over gangen onbruikbaar gemaakt zijn) Een snelle uitvoering is daarbij van groot belang. De met de verkenning belaste pioniers worden zoo vroeg mogelijk (b. v. gelijk met de afdeelingen voor de tactische verkenning) naar voren gezonden, terwijl de pioniers met het materieel tijdig moeten volgen. Bij mogelijk gevaar uit de lucht worden de hiervoren voor type a aangegeven luchtafweermaatregelen genomem Een gedeelte van de troepenmacht, het z. g. „eerste echelon (Int., Wr en Cav. en eventueel Art.) gaat eerst met snelle overgangs middelen snelvlotbrug, drijfzakkenbrug, drijfzakken, prauwen, pontons en vlotten naar den anderen oever en zet zich in een ruim bruggenhoofd vast. Vervolgens wordt zoo spoedig mogelijk met brugslag voor het volgende gros begonnen met dien verstande, dat in bepaalde gevallen (kans op vijande ij artillerievuur en vliegeraanvallen) brugslag bij duisternis geboden kan zijn. Voor de keuze van het draagvermogen van de brug geldt hetgeen hierboven voor type a is vermeld. Ten einde m.h.o. op volgende overgangen weer over het ingezette voorbe-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 21