bt. A. hw (min B. T.)14 vl. vn aid. St. A hw afd. A hw reg. St. A ■ll" alzoo voor het overzetten van een reg. utülene bêstaandê uit afdeelingen A bg en afdeeling A hw (zonder den B.T.) 176 vlot vaarten. ,Kf.. Tijd noodig voor het overzetten (één vaart) over een 100 (50) m. breede rivier, inclusief iuschepen, ontschepen en terugvaart 30 (26) minuten. Drumvlotten. Hiervoor kan met eenige moeite mede gebruik gemaakt worden van het materieel der voorbereide drumvlotbrug en wel door de drumvlotdrijvers twee aan twee tot een vlot te vereenigen Uht materieel kunnen in totaal vier overzetveren elk bestaande uit een vlot van twee drijverlichamen en twee landhoofden worden samengesteld. Indien de materialen aan den oever zijn aange voerd kan een veer met reep door een sectie geoefende pioniers naar schatting in 2'/2 uur worden geslagen. Een vervoerwijze voor dit materieel is in het H.V.G. III aangegeven, tot indeeling is men nog niet overgegaan. Het draagvermogen van deze veren be draagt 4 t. D r ij v e r v 1 o 11 e n. Van dit type voorbereid vlotmaterieel is blijkens verkregen inlichtingen slechts één exemplaar in Indiëbij het leger aanwezig, n 1 te Batavia-Centrum. Indien het aantal drijvers met t e minderd wordt, is het resteerend draagvermogen nog ™™schoots voldoende voor de zwaarste legervoertuigen. Het dekoppervlak bedraagt 4 X 4.50 m2. Landhoofden moeten worden geïmprovi seerd. De vervoerwijze en indeeling van dit materieel zijn met ^Hoewel bij voldoende waterdiepte aan de oevers en voorziening in landhoofden zeer goed bruikbaar voor rivierovergang, is het drijvervlot in beginsel bestemd voor debarkementsmiddel bij troe penvervoer over zee (onze vroegere expedities). Bij eventueele toekomstige uitbreiding van voorbereid vlotmaterieel wordt dz. materieel als hiervoren onder „pontonvlotten" omschreven-waar- bii te streven naar vermindering van het gewicht der pontons geprefereerd, o. m. in verband met de mogelijkheid van gebruik deVooTge'unproviseerde vlotten komen allereerst in aanmerking bamboevlotten, waarbij in verband met samendrukken van bamboeliggers in den regel geen zwaardere lastten den.A vd (paardentractie), A bg en personenauto s worden toegelaten. Een vlot geschikt voor het overzetten van een stuk A vd of een per^

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 27