na geen onzer pioniers eenig idee heeft van de breedten, stroom- snelheden, bevaarbaarheid, de mogelijkheid van plaatselijk aan wezige hulpmiddelen en materialen in den benedenloop der groote rivieren ter plaatse van ons vermoedelijk operatiegebied indien overbrenging van de pioniers naar een ander garnizoen in ver band met de onvermijdelijk daaraan verbonden uitgaven niet kan worden aanvaard, zoo worden troepenoefeningen en technische en tactisch-technische verkenningen voor officieren en kader naar ons vermoedelijk toekomstig terrein van actie warm aanbevolen. Doch ook de oefening in engeren zin kon naar dz. meening nog belangrijk worden verbeterdoefeningen buiten het garnizoen, waaraan terecht door het V.O.G. groote waarde wordt toegekend, hebben in verband met de daaraan verbonden uitgaven (globaal per compagnie per maand f 1600) weinig meer plaats, terwijl de oefeningen in het garnizoen, die daardoor in belangrijkheid zijn toegenomen, de laatste jaren door verschillende omstandig heden eveneens min of meer in het gedrang zijn gekomen. Toepassing der hiervoren omschreven overgangsmiddelen voor overgang type c Daar voor een overgang type c verreweg het grootste aantal overgangsmiddelen vereischt wordt, zal in verband met het doel van dit opstel slechts dit type nader in beschouwing genomen worden. Uitgaande van de onderstelling, dat een troepenmacht ter sterkte van ruim een divisie zal overgaan, komt men al spoedig tot een sterkte voor het eerste echelon van twee regimenten Inf., een extra mitr. compagnie, een afd. artillerie en eventueel eenige cavalerie en wielrijders. Beschouwen wij daarbij allereerst den overgang over een 50 m. breede rivier met een stroomsnelheid niet grooter dan 1 m. per seconde voor de berekening kan een min of meer schematische uiteenzetting niet worden ontgaan dan worden de volgende overgangsmiddelen noodig geacht (zie schets) per batj. vak 2 snelvlotbruggen of in totaal 8 stuks (geïm proviseerd materieel) per reg. vak zoo spoedig mogelijk gevolgd door een drijf- zakkenbrug alzoo totaal 2 stuks (het beperkt voorbereide materieel van deze soort is daarmede geheel ingezet) voor het geheel zoo spoedig mogelijk aangevuld met de beide pontonveren. Het materieel voor de drumvlotbrug, bestemd zijnde voor brugslag in een later stadium (overgang van het volgende gros) en daarom bij voorkeur aan te houden, kan desnoods onmid dellijk ter uitbreiding van het aantal pontonvlotten in den vorm van drumvlotten worden ingezet. 225

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 33