moeten geschieden, terwijl aan den anderen kant ook de terreins omstandigheden alléén daartoe kunnen nopen. Ook dient wel bedacht te worden dat de ontwikkeling van het bataljon op grond van verschillende overwegingen kan worden bevolen. Er bestaat immers onderscheid tusschen de ontwikkeling als veiligheidsmaatregel tegen 's vijands artillerievuur of tegen luchtgevaar en de ontwikkeling voor het gevecht. In het eerste geval kan het voorkomen, dat de cieën. in min of meer verzamel den vorm langs ongeveer evenwijdig loopende wegen opmarcheeren, waarbij de karren de cieën. kunnen volgen. Gezien ons wegen stelsel, zal het meest voorkomende geval wel zijn, dat de karren dan bataljonsgewijze verzameld worden en langs een in den as van opmarsch gelegen weg volgen. Wordt hierbij tevoren geen munitie uitgereikt, dan zullen de cieën. zoodra het bevel daartoe komt, geheel of ten deele bedoelden weg weer moeten opzoeken, hetgeen niet alleen tijdverlies zal veroorzaken, doch in verband' met de tactische omstandigheden veelal onmogelijk zal zijn. N.o.m. moet dan ook in alle omstandigheden waarbij het bataljon ont wikkelt en de karren bataljonsgewijze verzameld worden, ook al bevindt men zich dan nog op ettelijke kilometers van den vijand, overgegaan worden tot het uitgeven van de munitie en het aan nemen van de gevechtsbepakking. Is het wegennet zoo gunstig, dat bij de hier bedoelde ontwikkeling de karren de cieën. kunnen volgen, dan kan deze handeling verschoven worden naar een later tijdstip, waarbij de cieën. dan ook alleen uit den voorraad op de cies. karren kunnen putten (voorbeeld A). Bij de ontwikkeling voor het gevecht kan het wegennet zoo gunstig zijn, dat de karren wel zouden kunnen volgen, doch op grond van tactische overwegingen achtergelaten moeten worden. Elk geval zal dus weer op zich zelf beschouwd moeten worden en daarom dient de redactie van het punt, hetwelk deze materie behandelt, ook ruim gesteld te zijn, bijvoorbeeld: „Zoodra de tactische en {of) terreinsomstandigheden zulks wenschelijk of noodig maken, zal de rct. of b. ct. bevelen geven voor het uitgeven van de munitie en het aannemen van de gevechtsbepakking" Men kan nu nog de tegenwerping maken, dat wij den man dan eenige kilometers te lang met een zwaardere uitrusting willen laten loopen. Dit is gedeeltelijk juist, want het uitgeven van de munitie en aannemen van de gevechtsbepakking geeft de volgende veranderingen in de belasting van den man:2) Hoewel het Q. V. I. imperatief voorschrijft, dat de bat. Cdt. alleen deze bevoegdheid heeft, zal het o. i. veelvuldig voorkomen, dat de reg. Cdt. de beslissing hieromtrent aan zich houdt. 2). Zie noot bladz. 247 246

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 54