Voor den vliegerarts vormen de keuringen (en herkeuringen dat onderdeel van zijn werk, waardoor hij in levend contact blijft met de praktijk en bewaard wordt voor te veel opgaan in theo retische beschouwingen. Vooral door de resultaten, welke door de goedgekeurde candidaten worden bereikt, blijkt hem geregeld hoeveel onvermoede vraagstukken er aan de medische selectie vastzitten en hoeveel er nog aan te verbeteren valt Verdere beschouwingen ter zijde latend, kunnen wij dus zeggen, dat tegenwoordig de selectie der aspirant-vliegers officieel ge scheiden is in twee deelen 1. de medische keuring is zoodanig dat kan worden aangenomen, dat er geen personen meer op de vliegscholen komen, die lichamelijk niet zijn opgewassen tegen de eischen, welke het gevechtsvliegen aan den mensch stelt 2. de instructeurs elimineeren die leerlingen, van wie tijdens de opleiding blijkt, dat zij niet beschikken over het vereischte vliegertemperament. In dit artikel is de grens tusschen de physieke en psychische eischen met opzet geaccentueerd, omdat aan schr. dezes meer malen is gebleken dat zelfs in kringen, waar men zulks niet zou verwachten, de meening heerscht dat ieder die is goedgekeurd voor den vliegdienst, ook werkelijk vlieger zal worden. Hij kan het worden, meer niet. De man, die dit beslist, is niet de me dicus, doch de instructeur. En, zooals de zaken momenteel staan, is van medische zijde hiertegen niets in te brengen. Dat er ondanks deze dubbele schifting nog ongelukken zullen blijven gebeuren, is te verwachten. Het militaire vliegen is super sport, zooals bijv. autorennen. Het persoonlijk succes hangt van een onberekenbaar aantal factoren af. De selectie voor dit beroep is ten slotte maar het werk van menschen en geen enkel men- schenwerk is volmaakt. Doch het aantal fouten dat daarmede gemaakt wordt, zal geleidelijk verminderen, al zal de steeds wonderbaarlijker wordende technische evolutie van het gevechts vliegtuig een zware handicap blijven. Eenmaal zal de techniek zoo ver gevorderd zijn, dat er vliegtuigen op de markt komen, waaruit geen enkele vlieger kan halen wat er in zit, omdat het menschelijk organisme niet meer opgewassen is tegen het brute geweld van het aldoor maar opgevoerde aantal PK. van den motor. Dan zal noodgedwongen een compromis moeten worden gesloten tusschen de techniek en het menschelijk lichaam, zoodat alsdan een stabiele toestand is bereikt, waarbij alleen physieke Uebermenschen in aanmerking kunnen komen voor militair vlieger. Totdat dit tijdstip, hetwelk dichterbij is dan de meesten onzer vermoeden, zal zijn gekomen, zullen de keuringseischen voor den vliegdienst aldoor hooger moeten worden, n'en déplaise de daar door steeds grooter wordende moeilijkheid om voldoende aan vulling van personeel te krijgen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 73