285 ad c De taak van den verbindingsvlieger is een gevaarlijke en zeer moeilijke, 'zoowel tactisch als technisch. Alleen uitgezocht personeel is voor die taak berekend. Waaruit volgt „qu'il faut 's affranchir radicalement de 1 idee de permanence", dat men uiterst zuinig moet zijn op de weinige bemannin gen en het weinige materieel, dat voor dit doel geschikt en beschikbaar is. ad cL Vliegenier en waarnemer moeten voor de uitvoering van de verbindings- taak een onafscheidelijk koppel vormen, geheel vertrouwd met elkanders werkwijze, opvattingen en capaciteiten, gevolg van langdurige en tot in détails gaande gezamelijke oefening, te meer daar het practisch niet mo gelijk is de wijze van uitvoering van deze taak nauwkeurig in voorschrit- ten vast te leggen. Vlieger èn waarnemer moeten een hoogen graad van tactische ontwikkeling bezitten en volkomen op de hoogte zijn van de bedoelingen van de gevechtsleiding teneinde in de lucht een juisten in druk te kunnen krijgen van hetgeen zich onder hen afspeelt. Luchtvaart. Luchtmacht, driemaandelijksch tijdschrift voor de luchtstrijdkrachten en de organen voor luchtverdediging en luchtbescherming van Nederland en van de Nederlandsche Indien. (Jaarg. 1932, no. 4). Uit den rijk voorzienen inhoud noemen wij De eenpersoonsjager als strategische verkenner, door W. C. J. Versteegh met naschrift door J. J. van Santen. Beteekenis en gebruik van den jacht- vliegdienst in Frankrijk, bewerkt naar een „Conférence sur la chasse voor de „Ecole supérieure de guerre" in 1930. De verkenning bij nacht, door W. A. Almekinders. Luisteren naar vliegtuigen, door Ir. J. L. v. Soest. Nieuw materieel en nieuwe opsporingsmethoden bij de zoeklichten tegen luchtdoelen, door T. J. C. Meeues. Het richtprobleem op bewegende doelen, door B. J. tiedeldy._ Kritiek op de brochure „The foundations of air force efficiency door W. C. VersteeghE. A. Brunner en Schot. Valschermen (II), door W. L. Bischoff. Het gebruik van lichtspoor- en brandmunitie uit vliegtuigen, uit volken- rechterlijk oogpunt, door E. ABrunner De „Claudel Hobson" carburateur Type A. V. T. 70 H., door Brokaam Gebrek aan plaatsruimte belet ons een overzicht te geven van den inhoud der artikeleneen uitzondering maken wij echter t. a. v. het eerstgenoemde jirtikcl Kot.' Versteegh merkt op dat, wil men den eenzitsjager als strategische verkenner kunnen gebruiken,-aan dat vliegtuig aparte hulptanks voor olie en benzine c.a. moeten worden aangebracht, waardoor het toestel een zoodanige vleugelbelasting krijgt, dat de vliegeigenschappen en de performance ervan ^Voort^stdfheTbereiken van het strategische object als eisch, althans bij weinig bewolkten hemel, dat groote afstanden op groote hoogte worden door- vlogen (met zuurstofmasker), hetgeen de bijzondere eischen, aan At jachtvhegers te stellen, wederom verhoogt. Dat dit bezwaar niet onderschat mag worden spreekt duidelijk, indien men weet, dat normaal het aantal jachtvhegers, dat per opleiding wordt verkregen, slechts 10—30 pCt. bedraagt van het aantal op geleiden, zoodat in Nederland het beschikbare aantal jachtvhegers nu reeds niet in de behoefte voorzien kan. Aangezien naar schr.'s meening oogwaarneming uitgesloten moet worden geacht? kan de jachtvlieger met strategische verkenningsopdracht zijn doel slechts bereiken door te steken, om vervolgens, horizontaal vliegende, de noodige seriebeelden op de gewenschte schaal te nemen Gedurende de uit voering van de opdracht is hij weerloos tegen afweermiddelen op den grond en tegen aanvallen van vijandelijke jagers.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 93