287 3. In overzeesche gewesten. vliegtuigen in dienst395 schoolvliegtuigen44 in reserve120 id. schoolvliegtuigen11 Totaal 570 Totaal generaal 3000 vliegtuigen. Schat men de in stock of in fabricage zijnde vliegtuigen op 50%, dan kan Frankrijk dus in geval van oorlog rekenen op 4500 vliegtuigen. b. Engeland. Dit land beschikt thans over: Moederland Overzee Marine Jachtvliegtuigen 180 48 Bombardeervliegtuigen 318 176 42 Verkenningsvliegtuigen 66 60 66 aan boord van schepen 44 Verbindingsvliegtuigen 18 6 Proefvliegtuigen 24 Vliegbooten 24 18 Tezamen 630 260 200 of 1090 vilegtuigen in eerste linie. Voor reserve worden noodig geoordeeld 763 vliegtuigen (70%), zoodat het totaal bedraagt 1853 vliegtuigen. De opgave van de personeelssterkte aan den Volkenbond bedraagt 42.680 hoofden. c. Italië. Volgens opgave aan den Volkenbond telde het luchtwapen in het moe derland 21.418 hoofden en in de koloniën 775. Het aantal in dienst zijnde vliegtuigen werd tot dusverre op 1000 geschat; de Volkenbondsopgaven vermelden er 1507, schoolvliegtuigen enz. inbegrepen. De helft daarvan moet volgens de opgave als „reserve'' worden beschouwd. d. Polen. Het personeel van de luchtstrijdkrachten bestaat uit 7919 hoofden, dienst plicht en reserve inbegrepen, althans volgens de opgave aan den Volken bond. In werkelijkheid zou de sterkte 11000 hoofden tellen. Opgegeven werden 700 vliegtuigen, volgens een Eng. bron te verdeelen in 346 oor logsvliegtuigen en 354 schoolvliegtuigen. Volgens begrootingsstukken bedraagt het aantal oorlogsvliegtuigen echter 509. e. Tsjecho-Slovakije. Personeel, opgegeven aan den Volkenbond6482 hoofden, hetgeen 2200 hooger is dan vroeger bekend geworden sterkte-opgaven. Aan vliegtuigmaterieel werden vermeld 546 oorlogs- en 141 schoolvlieg tuigen, totaal 687 vliegtuigen, hetgeen 100 meer is dan de begrootings stukken voor 1930 vermeldden. f. België. De personeelssterkte bedraagt totaal 2840 hoofden. Het aantal vliegtuigen beloopt 195 oorlogs- en 113 schoolvliegtuigen. g. Nederland. Personeel in het moederland 809, in de Koloniën 688 hoofden, totaal 1497 hoofden. Het totaal aantal vliegtuigen bedraagt 321, waarvan 205 in het moederland en 116 in de overzeesche gewesten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 95