Ziekendragers der transportafdeeling. Vervoer der niet-marschvaardigen naar het „aid station". Bovenbeensfracturen met de „army hinged half ring splint", een eenigszins gemodificeerde Thomasspalk, gespalkd op de plaats waar de gewonde gevonden wordt. Personeel op het battalion aid station Spalken der gefractureerde ex tremiteiten; tegen bloeding: drukverband, afknijpen bloedend vat met arterieklem, gebruik elastieke snoer; tegen shock en pijnmedicijnen als morphine, benzoas natricus cum coffeino, warmtetoevoer door de kens en warmwaterkruiken, warme koffie, en soep, verbetering bloed circulatie door omhoogbrengen van het draagbaarvoeteneinde tot 30', nadat de patiënt goed is vastgesnoerd: toedienen van antitetanusserum zoo noodig verbandwisselenpatiënten gereed maken voor verder ver voer. Het geven van morphine-injecties is toegestaan aan het personeel van het battalion aid station, zoowel als aan dat der transportafdeeling. Dressing Station Section, (onze verbandplaatsafdeeling) De werkzaamheden bestaan hier uit het herzien van aangelegde spalken en verbanden (zoo min mogelijk doen wisselen van draagbaar)het schiften naar den ernst der verwonding; het behandelan van bloeding, pijn en shock zooals is aangegeven bij het battalion aid station; het toedienen van tetanusserum, voor zoover zulks niet eerder was geschied het evacueeren van alle vervoerbare lijders met ziekenauto's naar het hospitaal station. Hospitalstation. (en veldhospitaal dan wel meer naar voren gelegen ver- bandsplaatsafdeeling) Alle gewonden komen eerst in de sorteeringsafdeeling. Het hoofd hier van wordt bij zijn werk zooveel mogelijk bi|gestaan door diverse spe cialisten (orthopedist, uroloog, gasdokter, neuro-psychiater, kaakchirurg) Volgens de statistiek van Love is één van de vier hier per draagbaar aan gebrachte gewonden een frachtuurpatiënt. Zij worden als volgt verdeeld wegens bloeding, voor verbandherziening, verzorging der spalken naar de chirurgische tentpatiënten in shocktoestand naar de shocktent stervenden naar de tent voor onvervoerbarenalle overigen naar de evacuatietent. De werkzaamheden op de verschillende afdeelingen zijn Chirurgische tent. Tot staan brengen van eventueele bloeding onder aseptische voorzorgen voor ingreep aan onderste extremiteiten bij voor keur spinale anaesthesie, voor bovenste extremiteiten (plexus) geleidings- anaesthesie. Deze verdooving is te verkiezen boven algemeene narcose, daar de lijders zoodoende beter voor vervoer geschikt blijven. Een en kele maal zal hier een guillotine-amputatie aangewezen zijn goed zittende tractiespalken blijven onaangeroerd. De dienstdoend officier van gezond heid bepaalt de verdere bestemming van de lijders (naar shocktent, tent voor onvervoerbaren of evacuatie-tent). Shocktent. Materieel: bloeddrukmeter!, instrumentarium voor intrave- neuse injecties, sterilisator voor spuiten, injectievloeistoffen, dekens krui ken, heet water, koffie, soep, whiskey. De graad van de bestaande shocktoestand wordt het best weergege ven door polsfrequentie en bloeddruk. Patiënten met een systolische bloeddruk onder de 80 mm Hg gedurende meer dan twee uren kunnen als verloren beschouwd worden. Lijders met een bloeddruk onder 100 mm Hg zijn onvervoerbaar tot dat de bloeddruk weer blijvend tot boven deze grens is gestegen. Werkzaamheden men geeft intraveneuse infu sies van groote hoeveelheden vocht (minstens 1 liter), eventueel ge combineerd met onderhuidsche inspuiting van morphine en atropine bij pijn of onrust. Ook kan adrenaline of coffeine worden gegeven. De lichaamstemperatuur wordt op peil gehouden door warme dranken, dekens en kruikenverbetering bloedcirculatie door verhooging van voeteneinde. Evacuatietent. Hier kunnen alsnog kleine verbeteringen aan de spalken worden aangebracht en zoonoodig ook morphine-injecties gegeven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 102