worden en vergissing nagenoeg uitgesloten zijn. Doelen worden nu gemeld door den len W. in °/00 L of R van de W.-lijn en door den 2enW. de L doel W. le W. Van schoten meldt de 2e W. het aantal %o L of R van het doelde hoofd-W. geeft dit door aan den Afd.-C. met zijn eigen waarneming L of R en c.q. het gemiddelde van de SH. met aantal An. en SPn. De vurende BC. houdt een trefferblad aan. Het voordeel hiervan is, dat het of der schoten niet behoeft te worden opgegeven, wat vaak niet te doen is. Een nadeel is, dat de posten niet ver van elkaar kunnen liggen dus de doelen niet verder dan 2 km. van de W.'s kunnen liggen, daar anders de paralax voor het doel te klein wordt. Nemen wij nu aan, dat de kapitein-W. den Afd.-C. voorstelt met elk der 3 batterijen één der doelen 32, 33 en 34 onder vuur te nemen en dat geen hulp-W. is uitgeschoven. De batterijen zullen na elkaar op de doelen inschieten. De doelen worden den BCn. opgegeven en de volgorde van vuren bekend gemaakt, bijv. le, 2e en 3e batt. Betreft het nieuwe pas waargenomen doelen, dan wordt aan den BC. 1 opgegeven van het doelhet no., de richting ten opzichte van den BW.-stand, den afstand, den W.-afstand en de W.-hoek en de hoogte b/d zee. Deze BC. is dan eerder tot vuren gereed, terwijl de andere BCn. meer tijd hebben en slechts het no. en de coördinaten op- krijgen. Waren de doelen reeds bekend, dan wordt volstaan met het opgeven van het no. Men krijgt nu den volgenden gang van zaken BC. 1 aan Afd.-C.: le batt. tot vuren gereed op 32, Afd. C. W. opletten op 32, W. Afd.-C. klaar voor 32, Afd. C. BC. 1 vuren, 1 bijna W. afgevuurd, gelijktijdig, W. -Afd.-C.: 10 L 150-, Afd.-C. BC. 1 10 L 150-. Intusschen heeft BC. 2 zich reeds gemeld en volgt: Afd.-C. aan W. opletten op 33, W. Afd.-C.: klaar voor 33, enz. als boven. BC. 3 moet zich ook reeds gemeld hebben en komt nu aan de beurt. Was de 2e batterij niet op tijd gereed en de 3e wel reeds klaar, dan valt deze in en de volgorde wordt 1-3-2. Nadat de 3e batterij aan de beurt is geweest, komt de le weder tot vuren en zoo voort tot de batterijen ingeschoten zijn. De Afd. C. heeft intusschen den tijd gehad de vuurwijzen en de beschikbare munitie voor de batterijen uit te maken. Zijn de telefonisten in het schakelstation voldoende in dezen gang van zaken ingeleefd, dan kunnen zij telkenmale voor de waarnemingen de W. met den B. C. doorverbinden. 345

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 49