staat. Ook hier vinden we compromissen tusschen de offensieve en defensieve kracht, en de snelheid. In de in October 1931 door den kapitein-waarnemer Zegers voor de Ver. t. b. v/d Krijgswetenschap gehouden voordracht over de „Ontwikkeling en organisatie der Luchtmacht", komt deze voor de luchtvloot van Ned. Indië tot de conclusie dat daarbij o. a. 24 jacht vliegtuigen moeten zijn ingedeeld. Tijdens het debat bleek zelfs dit aantal naar de meening van majoor van Santen veel te gering te wezen. Volgens organisatie hebben we er tot nog toe zes. De italiaansche generaal Balbo verklaarde voor de pers„De luchtvaart is het wapen der armen." Is dit gezegde waar, dan is dit ook voor Ned. Indië van toepassingdan moet de luchtvaart in de Indische defensie voor de toegestane middelen, een belang rijke taak goedkoop kunnen vervullen. Dan moet echter om dit waar te maken de L A. rationeel zijn samengesteld, en het rende ment van elk onderdeel zijn gewaarborgd. Toe nu toe was door het ontbreken van een toereikende jager- encadreering, het te verwachten rendement onzer 1-motorige ver kenners twijfelachtig. Waar uitbreiding der formatie en een krach tige versterking onzer jagerafdeeling voorloopig uitgesloten zijn, en alzoo de in Holland voor Indië bepleite aantallen jagers tot de grauwe theorie zullen blijven behooren, daar meenen wij ons niet langer op jagerafdeelingen die er niet zijn en niet komen zullen te moeten blind staren. Wij zien in de invoering van twee-motorige vliegtuigen de gewenschte rationalisatie deze maken het bezit van jachtvliegtuigen bijna overbodig, doen althans de behoefte daaraan geweldig dalen. Hoe gering ook eventueel het aantal dezer vliegtui gen zal zijn, zij verschaffen desondanks een veelvoudig gestegen kans, dat de hun toegedachte taak zal kunnen worden vervuld. Het vliegtuig der armen, en dan twee-motorig. Inderdaad, doch deze inconsequentie is slechts schijnbaar, want door voor de aan schaffing van materieel iets meer geld te besteden, voorkomen wij dat de zuinigheid de wijsheid bedriegt. Ten aanzien van de financieele gevolgen welke de overgang tot twee-motorige vlieg tuigen zal medebrengen, zal een proef met eenige dezer vlieg tuigen de zuiverste gegevens verschaffen. Deze proef willen wij krachtig bepleiten, omdat op deze wijze ook de andere voordeelen aan onze indische omstandigheden zullen kunnen worden getoetst. Niet onwaarschijnlijk zullen daar na de financieele gevolgen nogal meevallen, en niet onoverkome lijk blijken. Men schaffe liefst zoo spoedig mogelijk b. v. een drietal 2-motorige vliegtuigen in de modernste uitvoering aan, opdat het toekomstige te besteden geld, dank zij de te verkrijgen ervaring, de waarde onzer L. A. het meest ten goede kome. Spoed is in dezen wel gewenscht, omdat zelfs bij een gunstig verloop dezer proef, nog een belangrijke reeks van jaren benoo- digd zal wezen alvorens het eenmotorige materieel geheel door tweemotorig materieel zal kunnen zijn vervangen. 355

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 59