zien zal geven. Hoofdzaak is dat het aantal treinen voor 1 Div. omstreeks 30 bedraagt en dat het vervoer 2 a 3 dagen duurt. Voor de samenstelling dezer bijlagen maakten wij gebruik van de gegevens voorkomende in uitgave No. 75 van de I. K. V. Toe gepaste Studie op het gebied van Tactiek en Stafdienst" van de toenmalige majoors van den Gen. Staf G.Th. Slothouber en G.J. Berenschot, terwijl voor de snelheden der treinen gebruik werd gemaakt van de gegevens voorkomende in het reeds eerder genoemde artikel van den kapitein v. d. Gen. Staf J. Slagter. (I. M. T. 1932 No. 9.). Wat wij voor de opstelling van een verplegingsplan noodig hebben is: lste het juiste aantal menschen en paarden dat met eiken trein wordt vervoerd. (Bijl. 1) 2de een duidelijk overzicht van den duur der reis, plaats en duur der kleine en groote (overnachtings-) rusten voor eiken trein afzonderlijk. Nader zal blijken dat vooral de tijdstippen der te houden rusten nauwkeurig bekend moeten zijn, hetgeen uit de graphische voor stelling van den treinenloop het gemakkelijkst is te zien. (Bijlage 2). Daar deze beide stukken de basis vormen voor het opstellen van een verplegingsplan, moeten zij tijdig aan den verplegings dienst worden bekend gemaakt, terwijl ook iedere eventueele wijziging onmiddellijk aan dien dienst moet worden opgegeven. Het derde stuk dat wij noodig hebben is een eenvoudige schaftorde, welke met beide vorige stukken moet dienen ter be rekening van hetgeen in iederen trein aan levensmiddelen, brand hout en paardenvoer dient te worden meegenomen. Uitlaadrantsoenen. Alvorens echter tot de samenstelling der schaftorde over te gaan dient de vraag te worden beantwoord of het medenemen van zg. „uitlaadrantsoenen" al dan niet urgent wordt geacht. Stellen wij ons daartoe den gang van zaken duidelijk voor oogen: Het leger is eerst kort geleden gemobiliseerd; nieuwe onderdeelen en nieuwe verbanden werden gevormd; verstrekking van wape ning, munitie, kleeding, uitrusting, noodrantsoenen, noodverbanden en allerlei ander oorlogstuig veroorzaakt enorme drukte in de magazijnen van oorlog en intendancestaven en diensten, welke in vredestijd niet of slechts in embryonalen vorm aanwezig zijn, moeten worden georganiseerd; het treinwezen moet worden ge vormd; auto-treinen geheel nieuw worden samengesteld. Daar de mobilisatie zoo laat mogelijk plaats heeft, zullen vele dezer maat regelen tegelijk moeten worden uitgevoerd. Korten tijd daarna valt het concentratievervoer. Gedurende een drietal dagen is het spoorwegvervoer uitsluitend bestemd voor vervoer der troepen. 359

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 63