eisch kan worden genoemd. Zoo eenigszins mogelijk wenschen wij voor den avondmaaltijd „Soep" op het menu, al zal die, in verband met het ontbreken van versch vleesch en versche groenten wellicht van mindere hoedanigheid zijn dan in het garnizoen gebruikelijk. Uit den aard der beperkte middelen, waarmee moet worden gewerkt (er kan alleen in de K. W. worden gekookt) kan geen onderscheid worden gemaakt tusschen het menu voor Euro peanen en Inlanders, terwijl koken voor het ontbijt zoo eenigszins mogelijk moet worden vermeden. Op den eersten reisdag wordt een broodmaaltijd verstrekt. Verder is gewoon brood als ontbijt uitgesloten te achten aange zien op het verkrijgen van dit artikel tijdens het vervoer niet valt te rekenen en het ongeschikt is om te worden meegevoerd. Zooals later zal blijken kunnen de maaltijden lang niet altijd op een daarvoor geschikt tijdstip worden verstrekt, doch de troep zal zich hierin moeten schikken. Verstrekking van versche artikelen achten wij uitgesloten. Alles, behalve rijst, zal „uit blik" moeten komen. Meermalen zal het noodig zijn het middagmaal (garnizoen „Soepeten") te verstrek ken 's morgens vóór het vertrek van den trein, zoodat het gedu rende de nachtelijke rustperioden moet worden bereid, en gedu rende de reis koud moet worden genuttigd. De bereiding van het ontbijt komt daardoor in de verdrukking. Op den tweeden reisdag zou men als ontbijt kunnen verstrekken krentenbrood met boter. Dit soort brood blijft zeker 2 dagen versch zoodat het uit het garnizoen kan worden meegenomen. Het verschaft het keukenpersoneel weinig werk, en valt ook in den smaak bij niet- Europeanen. Op den derden reisdag en de eerstvolgende dagen evenwel zal het ontbijt, ook voor Europeanen niet veel meer kun nen zijn dan een blikje ketan of nasi goreng. Den avondmaaltijd willen wij indien eenigszins mogelijk warm verstrekken en op een plaats waar tijd is dezen rustig te nuttigen (niet in den trein dus). Aan avondbroodjes e. d. valt niet te denken. De aandacht moge er nog op worden gevestigd, dat het keukenpersoneel een zeer zware taak zal hebben. Gedurende de korte nachtrust moet worden gekookt, terwijl het grootste deel der reis op open wagens moet worden gewerkt, zoodat van rusten niet veel sprake kan zijn. De „uitlaadrantsoenen" kunnen wat uitgebreider zijn, doch ook hierbij zullen versche artikelen nog niet kunnen worden verstrekt. Rekening houdende met bovenstaande overwegingen stelden wij de volgende schaftorde op. 363

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 67