bovendien kort voor de inlading (treinen zijn eerst op het laatste oogenblik gereed) de handen vol zullen hebben met de regeling van allerlei andere aangelegenheden. Een centrale regeling in elk garnizoen buiten bemoeienis der troepencommandanten achten wij noodzakelijk. De te Weltevreden en Mr. Cornelis gelegerde troepen laden aan diverse stations in en waar ten slotte een opeenvolgend vervoer met 2 u tusschenruimte tusschen de treinen moet worden verkregen, moet derhalve het inladen geregeld en vlot verloopen. De mee te voeren voorraden moeten dan ook den vorigen dag verdeeld en tot inladen gereed gemaakt worden. Wij stellen ons voor dat, aan de hand van opgaven, als samengesteld op blz. 365 t/m 368 per garnizoen voor ieder onderdeel (trein) afzonderlijk, de benoodigde levensmiddelen enz. voor de reisda gen worden gefourageerd op een centraal punt (b. v. aan het garnizoenskleedingmagazijn) daags voor het inladen der troepen. De hiermede belaste officier van den verplegingsdienst huurt zooveel vracht-auto's in als noodig zullen blijken en laadt de goederen treinsgewijze op de auto's. Vervolgens begeven de aldus geladen vrachtauto-colonnes zich naar de kampementen der onderdeelen waarvoor ze bestemd zijn en blijven daar staan, tot het onderdeel den volgenden dag afmarcheert om in te laden. Onder leiding van den verplegingsofficier van het betrokken onderdeel heeft nu, tegelijk met het inladen der troepen, ook het inladen der voorraden plaats, waarbij datgene wat bestemd is voor de bereiding van den avondmaaltijd al direct op de Z- wagens moet worden geladen. De levensmiddelentrein met de uitlaadrantsoenen zal in verband met de groote hoeveelheid conserven en hooi te Bandoeng-Tji- mahi moeten worden geformeerd. Bereiding en verstrekking der maaltijden. Wij zullen thans nagaan welke moeilijkheden onderweg bij de bereiding en verstrekking der maaltijden zijn te wachten. Iedere trein bevat, naar gelang van de sterkte van het vervoer de onderdeel eenige platte wagens (Z-wagens) op elk' waarvan 2 K. W's zijn opgesteld. Nabij deze wagens bevindt zich in de treinformatie de wagon met levensmiddelen enz. Is voor hooi en gaba een afzonderlijke wagon noodig dan plaatst men deze het best tusschen de paarden- wagens. Met de verantwoording over en de uitgifte van levensmiddelen en paardenvoer belasten wij den verplegingsofficier van het onderdeel dat vervoerd wordt (c. q. den oudsten verplegingsoffi cier indien meer onderdeelen in één trein worden vervoerd). Aan den verplegingsofficier moet personeel (kader en manschappen) ter beschikking worden gesteld, dat bij het uitgeven der levens middelen behulpzaam is. De verplegingsofficier draagt zorg dat 370

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 74