of de bereiding daarvan al dan niet gedurende de reis moet plaats hebben. Op den eersten reisdag zien wij het volgende: Treinen 5 t/m 11 vertrekken van Weltevreden, Meester Cornelis tusschen 6 u v. m. en 9.36 v. m. Met een rust van 24 minuten te Proepoek, noodig o. a. voor verwisseling van locomotief (aanvang berglijn), komen zij te Poerwakarta aan tusschen 2.48 en 6.24 n. m. Voor de met deze treinen vervoerde troepen behoefde derhalve geen rust te worden ingeschakeld voor gebruik van een maaltijd. Voor trein 5 t/m 7 kan de bereiding plaats hebben na aankomst te Poer wakarta, voor de treinen 8 t/m 11 is het gewenscht onderweg te doen koken, zoodat kort na aankomst te Poerwakarta kan worden gegeten. De troepen vervoerd met treinen 12 tm 17 hebben een eet- rust van 1 uur te Proepoek, welke valt tusschen 4.30 en 8.30 n. m, terwijl de troepen van trein 18 t/m 20 den avondmaaltijd gebruiken na aankomst in hun overnachtingsplaats Cheribon. Treinen 1 t/m 4 en 21 t/m 30 vertrekken met tusschenruim- ten van 36 minuten van Tjimahi-Bandoeng, aanvangende om 6 v. m. [Trein 21 vertrekt te 3.24 v. m. van Buitenzorg, en volgt in Tjimahi met een tusschenruimte van 36 minuten achter trein 24.] De met deze treinen vervoerde troepen (behalve trein 4=devens- middelentrein) hebben ontbeten, en hebben een broodmaaltijd bij zich (eerste reisdag). De eerste rust van 36 min. valt voor de treinen 1 t/m 4 en 22 t/m 24 te Bandjar tusschen 12 middag en 4.12 n. m. Voor deze troepen is een eetrust ingeschakeld van 1 uur te Gombong, welke valt tusschen 3.12 n. m. en 8.00 n. m. De treinen 21 en 25 t/m 30 hebben één uur rust te Bandjar tusschen 4.12 n. m. en 8.48 n. m. Voor de treinen 1 t/m 4 en 21 t/m 26 is Djocja de overnachtingsplaatsvoor de treinen 27 t/m 30 is het Gombong. We zien, dat de treinen 1 t/m 4 en 21 t/m 30 een rust van 3/4 uur (aanvulling thee en drinkwater) èn een eetrust van 1 uur noodzakelijk zijn. Het bereiden van het eten gedurende de reis, zoowel als het nuttigen van een avondmaaltijd op een tusschenstation kon hier, in verband met den totalen duur der reis 13 uur) niet worden vermeden. De tweede reisdag vangt voor sommige onderdeelen reeds vóór 6 uur v. m. aan (treinen 1 t/m 3). Echter bereikten deze treinen den vorigen dag hun overnachtingsplaats Djokja tusschen 6.48 en 8. n. m., zoodat het keukenpersoneel voldoenden tijd had, om behalve het ontbijt ook het eenvoudig te bereiden middagmaal gereed te maken. De treinen 27 t/m 30, die uit Gombong, 5 t/m 17, die uit Poerwakarta en 18 t/m 20, die uit Cheribon komen, sluiten met tusschenruimten van 36 minuten successievelijk te Djokja op de voorgaande treinen aan. De treinen 1 t/m 4 en 21 t/m 26 hebben den tweeden reisdag slechts een rust van 3/4 uur te Madioen. De treinen 27 en 28 heb- 372

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 76