dan zijn eigen belangen en die van zijn geslacht; die tweemaal, grootendeels uit eigen middelen, machtige legers heeft geworven en onder het gezag der Staten te velde gebracht; die Spanje's onderdrukking heeft afgeweerd, de ware godsdienst beschermd en 's lands rechten en wetten hersteld die de eindelijk verkregen vrijheid heeft nagelaten aan zijnen zoon Maurits, de erfgenaam van zijns vaders deugden, om dezelve te bevestigeneen held, waarlijk godvruchtig, voorzichtig, onoverwinlijk; door Filips, koning van Spanje, en de schrik van Europa, gevreesd, niet ten onder gebracht, noch zelfs aan het wankelen, maar op zijnen last door gehuurde handen met schendig bedrog vermoord. De Vereenigde Nederlanden hebben dit gedenkteeken, ter eeuwige gedachtenis aan zijn verdiensten doen oprichten". Zoo eeren en bewonderen wij in Prins Willem van Oranje den grondlegger van den Nederlandschen Staat, doch zien in hem tevens een stralend en stalend voorbeeld van onbaatzuchtige zelf opoffering van onwankelbare standvastigheid ook in de moeilijkste oogenbliken, van niet versagende volharding. P. G.M. 303

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 7