Zoodat, indien een behoorlijke drinkwaterleiding te Madioen niet aanwezig is ook op dit station 5 tankwagens a 10.0C0 L. moe ten worden gestationneerd. Slotbeschouwingen. In het bovenstaande behandelden wij een geval dat voor het Ned. Indische Leger n. o. m. in verband met de defensiegrondslagen niet tot de onmogelijkheden behoort. Terwille van de overzichte lijkheid werd echter alles in z'n eenvoudigsten vorm voorgesteld. Het spreekt van zelf dat het vervoer en de indeeling der treinen in werkelijkheid anders zullen zijn dan hier werd verondersteld. Doch hoe zij er ook in werkelijkheid uitzien, met deze twee gegevens als grondslag is de verplegingsdienst in staat de ver pleging der troepen bij concentratievervoer nauwkeurig te regelen. Dit beteekent niet, dat in de practijk de uitvoering geheel over eenkomstig het plan zal verloopen. Het beteekent echter wèl dat de kans op een vlot verloop der voorzieningen zoo groot mogelijk is. Uit het bovenstaande blijkt tevens dat er, ook al is het principe „Koken tijdens de reis" reglementair vastgelegd, nog heel wat valt te overdenken, voor te bereiden en te regelen eer de ver pleging in orde is. Evenmin als groot spoorwegvervoer op stel en sprong voor te breiden en uit te voeren is, is dit mogelijk voor de verple ging tijdens dit vervoer. Doch bij ieder voorbereid vervoer van grooten omvang kan een verplegingsplan worden opgemaakt, en moét dit ook worden opgemaakt, en geheel worden uitgewerkt. Ook vervoeren van minder grooten omvang vragen, wil men man en paard verzorgen, een behoorlijke voorbereiding, al zijn, uit den aard der zaak de moeilijkheden hier minder dan bij groot-vervoer. Het lijkt ons echter verkeerd, de troepencommandanten met de zorg voor de verpleging te belasten. Deze oplossing is voor den verplegingsdienst wel zeer eenvoudig, doch n. o. m. niet de juiste. Deze taak dient aan bepaalde onderdeelen van den verplegings dienst te worden opgedragen, die zoowèl met de voorbereiding als met de uitvoering hiervan worden belast. 378

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 82