394 batterijen en met name van de z. g. motoraffuiten hier wel wijde perspectieven zoodat men wel goed zal doen, ook in de toekomst rekening te houden met een verrassend en doortastend optreden van de artillerie op de wijze als in bovenstaande voorbeelden werd uiteengezet. Luchtdoelartillerie. Dezelfde aflevering van het „Militar Wochenblatt" bevat een bijdrage waarin de Unterstellung der Flugabwehrartillerie" in beschouwing wordt genomen. De bedoeling van den schrijver is aan te toonen, dat deze soort artillerie „a s Sonderwaffe zur erfolgreichen Durchführung ihrer Sonderauf- „gaben nicht dem Art. Komdr. irgendeines Verbandes unterstellt wird ganz „gleich wie grosz dieser Verband ist, sondern grundsatzlich dem Tru'ppen- „fuhrer dieses Verbandes.'' Men wil hier derhalve den schakel, zooals die ten aanzien van de divisie-artillerie bestaat in den persoon van den DAT wegnemen. De luchtdoelartillerie vormt een speciaal wapen, met speciaal materieel munitie en bevelsmiddelen, bediend door gespecialiseerd personeel. Voorts vestigt schr. er de aandacht op dat èn door de bijzondere gesteldheid van de munitie en door de samenstelling van de affuit (zou bij horizontalen stand bij het schieten worden vernield), deze artillerie weinig geschikt is voor het bestrijden van aardsche doelen. Slechts voor de eigen verdediging zou de lucntaoelartillerie daartoe mogen worden ingezet. Bovendien brengt de taak van deze artillerie mede, dat zij niet een bepaald inf. regiment of een zekere afdeeling artillerie beschermt, doch daarentegen de ruimte, waarbinnen de strijd zal worden voltrokken, met inbegrip van troepenverplaatsingen enz. Ook in verband met de omstandigheid, dat de luchtdoelartillerie speciale munitie verschiet en eigen munitieaanvullingsorganen bezit, moet het plaatsen onder den D. A.C. minder gewenscht worden geoordeeld. Schr. geeft dan nog enkele getallen, waaruit blijkt, dat een 7,7 cM. batterij e™. ,r,u™te beveiligt, met een radius van 5750 M. en een hoogte van 3000 M. „Nicht der einzelne Art der Verwendung der Truppen ist für den Einsatz „der flak maszgebend, sondern ausschlieszlich die Grösze des Raumes im „ganzen, in dem Truppen sich befinden und von feindlichen Fliegern angegrif- „fen werden können". Theoretisch zou derhalve één batterij voor 1 divisie voldoende geacht kunnen worden, ware het niet, dat hier andere factoren als b.v. de intensiviteit van 's vijands luchtactie, eveneens in het geding moe ten worden gebracht. Het aanwijzen nu van de te beschermen ruimte, met haar strijdende en rustende troepen, treinen enz. zal steeds het beste kunnen geschieden door den Divisie-Commandant, die ook de mate beoordeelt van de te verwachten vijandelijke luchtaanvallen op de door de divisie te gebruiken ruimte. Het heeft derhalve, aldus schr., geen zin, de luchtdoelartillerie, omdat het arti erie is, in te deelen bij de üiv. art. Wil men verkrijgen.dat de luchtdoel- artillerie op de meest snelle wijze haar taak zal vervullen, dan moet zij haar opdrachten ontvangen, rechtstreeks van den Div. Cdt. Een „Unterstellung" onder den D. A. C. beteekent niet alleen een vertraging in den inzet van de luchtdoelartillerie (bevelsuitgifte) doch evenzeer van de eigenlijke div.artillerie aangezien de D.A.C. zich dan niet ten volle kan geven aan zijn eigenlijke taak. Over het geheel zal o. i. weinig tegen vorenstaande logische redeneering zijn in te brengen. Een vraagstuk, dat met name voor wegenarme streken hier echter nog nadere beschouwing zou verdienen, is wel dat van de muni- tieaanvulling. Deze dient, om verwarring en opstopping van de wegen te voorkomen, zeer zeker niet uitsluitend aan den commandant der luchtdoel- artillerie voorbehouden te zijn, doch ingepast te worden in het systeem van de munitievoorziening, met de daaran verbonden verkeersregeling. Hier zal een schakel, al behoeft dit niet de D.A.C. te zijn, n. o. m. niet kunnen wor den ontgaan.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 98