en zooveel mogelijk drijfzakvlottenuiterlijk 7/8-3-'33 12 nacht gereed. b. Div. vak W. van inschepingsstrook t/m grooten wegN. Z. door Petir 1 Leider verkenning C. G. 2. Taak G. 2: pd paden Tambitoek (153299)Dahoe 1 Soekaradja en Tjigandaria 1 (154302) Tjiasem 1 geschikt maken voor karren G. Tn. (uiterlijk 7-3-'33 6 n. m. gereed) en geschikt maken terreinen Banoeradja (151304) en Tedja (152294) voor vliegterrein (zoo spoedig mogelijk gereed) hulp bevolking d/t Ass. Wedono Tjikeusal en Tjiroeas. c. Technische verkenningsrapporten uiterlijk 7-3-'33 7 v. m. bij Hd. St. Overgangsplaatsen zoo spoedig mogelijk melden. 4. Artillerie. Geheele artillerie geeft kort voorbereidingsvuur op vijan delijken oever bij begin overgangna bekendstelling over gangsplaatsen door C. G 1 voorbereidingen onmiddellijk aan vangen. Geen inschieten. 5. Troepenverplaatsingen 9-3-'33 A. I. vd. naar W. oever benedenloop Tji Oedjoeng (artillerievuur ter misleiding op O. oever). 3-3-33, 7 n.m. beide Inf. regn. en de 3 afdn. Abg. naar gebied Petir 1 TjikeusalSoekarame. De P. An zooveel mogelijk naar de inschepingsstrook. 7-3-'33, 7 n. m. samentrekking der versterkte Div. in overgangsvak. 6. Doorgaan met krachtige verkenning aan benedenloop Tji Oedjoeng ter misleiding en gedurende den nacht tegenover overgangsvakstrenge maatregelen overdag tegen luchtwaar- neming. 6-3-'33, 7 n. m. 1 batj. versterking naar riviervak Inf. II voor verscherpte maatregelen tegen vijandelijke verkenning. Tusschen 3.45 n.m. en 4.45 n.m. verlaten de uit dit besluit voortvloeiende partieele bevelen het Div. St. Kw. De aanvullende verkenning wordt onder leiding van Cn. G.l en G.2 voortgezet, en nadat te 5.45 n.m. C. G.l aan de betrokken Avp's der artil lerie de laatste der overgangsplaatsen heeft aangewezen, wordt door deze laatste nog vóór het invallen der duisternis een aan vang gemaakt met de verkenning der waarnemingsmogelijkheid, stellingen, opmarschwegen, enz. Omtrent de keuze der overgangs plaatsen zij vermeld, dat deze in de inspringende bochten werden gekozen, ten einde gedurende de eerste vaart(en) gemakkelijk steun met inf. vuur van den eigen oever af te kunnen verleenen. De marschbevelen voor de troepenverplaatsingen gedurende den komenden nacht bereiken vervolgens de troepenonderdeelen, 410

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 10