I k I. M. T. 1933, No. 5.Rivier overgang II. SCWLTS Bijlage N* toestand 6-3- 33. 2 n m. Her. aw. v. 4 P./. /of xm. A SI iff A (motor] A L u A (af W. /vck/e/oe/ar/. t mitr Zoek/ G 3 on A PA/'/m'1 VI.G. VI. A4. sr. Dfv P(m/n /of/en//J SP.T J P./. P'A.(£<xft/.ig, r a fa/ AW/. I G.(Co, G en G 1 A/4. P. A. tVd.Z.A. ö/v. Ao/o Cot (rtttT OP SCHAAL) 'CV- rlnf n ifSaimpaPaeli SP P«//r- t 'jftgr/an De/.d.Ho!.. St. De/.S Snf X/V\ H P. C\ Wr/ A v to Col Qmara/ary y/nonpÊ t-76 Rmi °1 o\ Cppqi É#A HóKASeivOCNG M&jct/'a NB. Per. reg.J-nf. J baij.;de bat/*, van R 7. zijn h/er genummerd m, von 2 R.J. 7V </mJE enz P.A.I- ponion afate*,hnq A/21. J G~ 6atj. p/'on/erSe

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 123