lijk gevolgd door 3-voudige telf.) verb, naar W. oever. Mijn C. P. ingaande 8-3-'33, 2 v. m. te Tjikeusal. C. I. Div. treedt vervolgens in overleg met Hd. Kw. V. ten ein de ingaande 7-3-'33, 6 n. m. 3 sien pioniers te verkrijgen voor onderhoud der alsdan in orde gebrachte wegen W. van insche- pingsstrook, daar G. 2 in zijn geheel met het eerste echelon me- degaat. Door Hd. Kw. V. wordt vervolgens overeenkomstig beschikt (3 sien G. 3). Terwijl in den morgen van 7-3-'33 bij het Div. St. Kw. het bevel voor den overgang wordt opgesteld, wordt in den loop van den dag door G. 1 in de inschepingsstrook o. m. een aantal bamboe- vlotten voorbereid voor het overzetten van de Cavalerie, het vul- materieel voor de drijfzakken verzameld en een aanvang gemaakt met het vullen, terwijl verschillende ploegen bezig zijn met het aanmaken van draadrollen en het aanbrengen van verkeerswijzers. W. van de inschepingsstrook wordt met behulp van de bevol king door G. 2 doorgegaan met wegverbetering, vliegterreinaanleg, bamboekappen enz. Door de artillerie en Lu. A. worden in samenwerking met de pioniers verschillende voorbereidingen ge troffen, o. m. voor het in stelling komen en door de verbin- dingsafdeelingen (inclusief die der artillerie) worden verschillende verbindingen reeds uitgelegd. 12 middag gaat het Div. bevel uit, waarvoor wordt verwezen naar bijlage No. 3vervolgens te 1 n. m. het bevel voor het verband en de verbindingen en te 1.30 n. m. het bevel voor de diensten. T. a. v. het Divisiebevel is aangenomen, dat als gevolg van de veelvuldige beoefening in vredestijd het niet noodig geoordeeld werd de alg. taak van de inschepings- en ontschepings-officieren in het bevel aan te geven, zijnde een ieder die daarvoor aange wezen wordt daarmede volkomen op de hoogte. De taak van den inschepingsofficier omvat de door den rege lingsofficier doorgezonden troepen over te nemen en naar de in schepingsplaatsen te doen geleiden, aldaar in te deelen over de beschikbare pontons, aanwijzingen te geven voor de overvaart, te zorgen voor een snel overzetten en den regelingsofficier en alg. leider op de hoogte houden van het verloop. De taak van den ontschepingsofficier (met le vaart mede te gaan) omvat het uitzoeken van betere aanlegplaatsen, toezien op een snel ontschepen, zorgen voor een vlug en regelmatig terug- keeren der pontons, waarbij alleen met zijn toestemming personen (ordonnansen, gewonden) mogen terugkeeren, enz. In den namiddag komt het N. vliegterrein gereed en landen te 6.15 n. m. aldaar de 3 jagers 10 n. m. komt het Z. vliegterrein gereed. 415

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 15