Verrichtingen 7/8-3-'33. De troepenverplaatsingen gedurende den nacht 7/8-3-'33 naar de uitgangsopstelling verloopen geheel overeenkomstig de gegeven bevelende opmarsch vervolgens (ingaande 4 v. m.) naar de plaatsen in de inschepingsstrook geschiedt dank zij de goede discipline en nadere verkeersregeling door C. inschepingsstrook snel en vrijwel geruischloos. 2 v. m. is de opstelling als in bijlage no. 4 aangegeven en zijn de verbindingen geheel in orde (zie bijlage no. 5). 3 v. m. bereikt het bevel van den Div. C. „uur U 5.20 v. m." den troep, en gaan bevelen uit aan C. 4, P. A.4 en Lu. A voor oprukken tusschen 4 en 5 v. m. 3.45 v. m. komt A. I.vd. in stelling. Verloop overgang 8-3-'33. 5.15 v.m. vangt het voorbereidend artillerievuur aan en is de overgang der Div. aangevangen. Per overgangsplaats worden op het bevolen tijdstip de 9 pontons met onderlinge tusschenruim- ten van plus minus 10 m. te water gebracht, snel bemand en vervolgens z.g. „gierend" (waardoor juist op het tegenoverliggend punt wordt aangekomen) naar de overzijde geroeid. 5.30 v.m. vangen C. 4 en de pioniers den overtocht aan, waar na de drijfzakkenvlotten en bamboevlotten op den O. oever verder worden vervoerd. Behoudens vuur uit enkele aan den vijandelijken oever gelegen, te voren niet ontdekte, mitr. opstellingen aan welk vuur door de mitr. en mort. aan den W. oever spoedig een einde wordt ge maakt wordt bij de eerste twee vaarten geen hinder ontvangen. Ingaande 6 v.m. echter veroorzaakt vijandelijk artillerievuur in de inschepingsstrook eenige vertraging bij het inschepen en mate- rieele schade, zoomede een aantal gewonden. Bij het doordringen naar het rechterirrigatiehoofdkanaal wordt nog bij enkele kampong- randen geweervuur ontvangen, doch te 6.25 v.m. is de geheele W. oever van het kanaal bezet. Te 6.40 v.m. zijn de pioniers met de gedragen vlotten, waarbij infanterie behulpzaam, aan het kanaal aangekomen; te 6.45 v.m. zijn de eerste radiotelef. en optische verbindingen tusschen O. en W. oever door de Div. Verb. Cie tot stand gekomen en wordt m.b.v. de pioniers ter plaatse aangevangen met het overbrengen der telefoonverbindingen. Op dit moment wordt de brug N. van Panosogan 1 door vijandelijk art. vuur vernield. Reeds O. van het rechterirrigatiehoofdkanaal doorgedrongen patrouilles berichtten inmiddels sterke bezetting van de kampongs O. van het kanaal, zoodat de vuren 3, 6 en 10 onmiddellijk wor den aangevraagd. P. A.4 uit Petir 2 via Tjikeusal aangetrokken, bereikte inmid dels te 5.20 v.m. de inschepingsstrook nabij Panosogan 1, waar 416

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 16