en G. 3 de brug bij Panosogan 1 en de beschadigde wegen en paden zoomede beschadigd materieel zooveel mogelijk hersteld (samen voegen van nog bruikbare onderdeelen van verschillende beschadig de pontons), en het aantal pontonveren door samenstelling van nieuwe (uit materieel van P. A. 1 en 2) op peil gehouden of zoo mogelijk uitgebreid. 12.10 n.m. worden de in Z. O. richting vooruitgeschoven Cav. en Inf. verkenningspatrouilles binnen de frontlijn van het bruggen hoofd teruggedrongen en valt een belangrijke toename te bespeuren van vij. art. vuur op het Z. O. frontgedeelte. Op dit moment ontvangt C. I Div. tevens bericht van den door hem bij het Det. Kol. X getacheerden „officier voor het verband", dat het det. Kol. X weliswaar bij Rangkasbitoeng in het bezit is gekomen van de bruggen met de plaats en onmiddellijke omgeving, doch dat een verder doordringen in O. richting niet mogelijk is de vij. troepen ter plaatse worden echter gebonden. Een bulletin van den C. V. meldt vervolgens diens indruk van de situatie bij den vijand, nl. „een bezetting door den vijand van de overgangen Kopo en Parigi 1 en 's vijands gros sedert 10 v. m. uit Z. O. richting in opmarsch tegen het bruggenhoofd van I Div. met een dekkingsdetachement tegen Det. Kol. X. 12.15 n.m. is de eerste bt. A. bg. in haar geheel over en te 1 n. m. op den O. Tji Oedjoengoever in stelling. De 1.20 n.m. na krachtig art. vuur losbrekende aanval tegen het bruggenhoofdfrontgedeelte Joeda Anta, gepaard gaande met een verrassenden stoot uit het Z. door de bedekte strook langs de rivier wordt met moeite, doch dank zij eenige tegenaanvallen, sterk mitr. vuur en het tijdig voorbereid afsluitingsvuur der art. (waar aan door alle op den W. oever staande art. wordt deelgenomen), zoomede door een nieuwe actie van de beschikbare luchtstrijd krachten tegen den aanvallenden vijand, in den namiddag afge slagen. De gelijktijdig tegen de overzetmiddelen gerichte vijan delijke vliegeraanvallen veroorzaken het buiten werking stellen van o. m. 3 pontonveren en opnieuw onbruikbaar worden van de herstelde brug bij Panosogan 1. Te 4 n. m. verflauwt de slrijd en is het bruggenhoofd behouden de troepen van het le echelon zijn zeer vermoeid en de verbinding tusschen O. en W. oever der Tji Oedjoeng wordt nog onderhou den door 3 pontonveren van P. A. 4, 8 pontonveren van lichte pontons en een 12-tal afzonderlijke pontons, al het reservema- terieel van P. A. 1, 2 en 4 is ingezet. De overgangsplaatsen en pontonveren bovenstrooms Kapol zijn in verband met vij. art. vuur in den namiddag naar Kapol en benedenstrooms daarvan verlegd. Na overleg met Hd. Kw. V. besluit de Div. C. te 4.30 n. m. ingaande de duisternis over te gaan tot brugslag bij Rantjalajoeng, (ten einde zooveel mogelijk vijandelijk art. vuur te ontgaan), 1 419

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 19