R. I. en het zoo juist door den C. V. toegevoegde 4 R.I. snel samen te trekken en in den nacht naar den O. oever te verplaatsen en zoo mogelijk bij dagaanbreken, onder doortrekking en afsluiting van het Z. front van het bruggenhoofd naar Z. puntS. Tjikande, naar Parigi 1 op te rukken en zich van den overgang aldaar meester te maken. Door C. Lu. A. wordt nog voor het invallen der duis ternis de zoeklichtafdeeling aangetrokken en opgesteld. Verrichtingen 8/9-3-'33. Onder instandhouding der oevergemeenschap met slechts 3 zware en 2 lichte pontonveren wordt ingaande de duisternis al het materieel stroomafwaarts naar Rantjalajoeng verhaald, waar onmiddellijk door het personeel der P. An een aanvang wordt gemaakt met het ineenzetten der brug. G. 2 zorgt voor de wegaansluiting op den O. oever, G. 3 voor idem op den W. oever, terwijl 2 sectiën G. 1 op den O. oever twee colonnebruggen slaan over het rechterirrigatiehoofdkanaal en de beide andere sien G. 1 de brug bij Panosogan 1 opnieuw herstellen. Te 10 n. m. is de lichte colonnebrug over de Tji Oedjoeng bij Rantjalajoeng ter lengte van 120 m. gereed. Een tactische en technische brugwacht, onderscheidenlijk 1 sie Inf. en 1 ploeg van P. A. 1 worden aangewezen, terwijl een Lt. van P. A. 1 als brugcommandant optreedt en een viertal hulppatrouilles in can- vasbooten, eveneens van P. A. 1, ter weerszijden van de brug voor hulp bij eventueele ongevallen wordt gestationneerd. 1 km. stroomopwaarts wordt voorts aan beide oevers der Tji Oedjoeng een ploeg met vaartuig geplaatst ten einde drijvende voorwerpen, die de brug zouden kunnen beschadigen tijdig onschadelijk te maken. Het vijandelijk artillerievuur is na 9 n. m. belangrijk vermin derd. Patrouilleberichten wijzen vervolgens op een terugtrekken van 's vijands gros in Z. O. richting onder achterlating van zwakke krachten. Voortzetting overgang 9-3-'33. Nadat in den vroegen morgen van 9-3-'33 de beide inf. regn. en de artillerie de brug gepasseerd zijn en de uitgangsopstelling op den O. oever is ingenomen, worden 5 v. m. de voorgenomen opmarsch en een krachtige verkenning in Z. O. richting ingezet. 8 v. m. is de groote postweg bij paal 17 reeds bereikt, doch neemt 's vijands weerstand toe. 10 v. m. wordt de aanval op het bruggenhoofd Parigi 1 ingezet, hetwelk 11 v. m. wordt inge drukt, waarna bij de achtervolging op den voet de brug bij Parigi 1 onbeschadigd in handen van Blauw valt en wordt door gedrongen tot paal 59 op den O. oever der Tji Doerian. 420

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 20