Volledige vuurgegevens zoo spoedig mogelijk bij de stukken vastleggen voor de o/d calque aangegeven vuren 1 t/m Rekening houden met eventueele spoedige opdracht tot verplaatsing der afdn. in O. richting. 2. Na het vuur sub al worden Alvd. en A I hw. in groepsver band vereenigd. C Lt. Kol. D. Hoofdtaak-, artilleriebestrijding en vuur op grooten afstand (vliegtuigwaarneming), neventaak steun le echelon. Rekening houden met eventueele spoedige opdracht tot verplaatsing der afdn. in O. richting. Volledige vuurgegevens zoo spoedig mogelijk bij destukken vastleggen voor de o/d calque aangegeven vuren Geen inschieten voor den aanvang van het eerste voorberei dende vuur. De afdeelingen leggen per vuurmond 150 Gn boven de normale uitrusting bij de stelling op. 6. Technische uitvoering: alg. LeiderLt. Kol. Gen. St. E. C. inschepingsstrookKapitein der Genie F. Regelingsofficieren Kapts. G, H, J en K (aan elk toegevoeld 1 man kader en 3 ordn van 1 R. I. Taak: regeling toelating, tevens volgorde der onderdeelen, tot de inschepingsstrook en verdeeling over overzetplaatsen en pontonveren in overleg met C. insche pingsstrook en inschepingsofficieren. Dienst in de inschepingsstrook 1.de inschepingsstrook mag slechts met toestemming van den C. der inschepingsstrook of de betrokken regelingsofficieren worden betreden. 2. de pontons (onmiddellijk in te zetten materieel) zullen uiter lijk 4 v. m. naar voren gebracht zijn tot 30 m. van de rivier. 3. De wegen naar de overgangsplaatsen en de standplaatsen der regelingsofficieren zullen zoodanig zijn aan te geven, dat zij voor de eigen troepen bij nacht gemakkelijk te vinden zijn. 4. Verdere regeling verkeer door C. inschepingsstrook. 5. Onderscheidingsteeken C. inschepingsstrook en regelings- personeel 1 gele band aan linkerarm. Inname uitgangsopstelling en dienst W. van inschepingsstrook l.De op de calque aangegeven uitgangsopstelling zal door het le echelon (m. u. v. A l vd.) 8-3-'33 2 v. m. zijn ingenomen. Afmarsch uit de kantonnementen niet voor invallen duister nis (7-3-'33). Zoo noodig m. u. v. 1 pel. M 1 en Mort. 1, welke onderdeelen zich 7-3-'33, 11 n. m. bij regelingsofficier No. 4 aan N. W. rand inschepingsstrook melden, en daartoe tijdig uit Serang afmarcheeren. 427

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 27