2. Behoudens door St. 3 R. I., Inf. VIII, 2 pel. M 3 en Mort. 3 zal de groote weg Tjikeusal Panosogan 1 niet door inf. worden betreden, doch geheel worden vrijgelaten voor autoverkeer, aantrekken C 4, Lu. A., stellingverandering art., gewondenvervoer enz. 3. Verdere regeling verkeer W. van inschepingsstrook mede gedurende den overgang Kpt. der Infanterie Q.wien ingaan de 7-3-'33, 4 n. m. ter beschikking de regt. wielr. patr. van 1 R. I., benevens 3 motorordonnansen en 3 wielr. van den Div. St. (melden bij driesprong hpt 46 W. van Tjikeusal d. 8-3-'33 2.10 v. m. telefonisch en schriftelijk rapport door onderdeelen le echelon, C. inschepingsstrook regelingsoffi cieren, sie Cn G 3, afd. Cn. der art., C. C 4, C. Lu. A en C. P. A. 4 aan alg. leider, door C. A I vd onmiddellijk na in stelling komen (uiterlijk 4 v. m.) e. Uitvoering overzetten 2 en 3 R. I. gaan gelijktijdig over2 R. I. bij overgangsplaatsen 1 en 2 3 R. I. bij overgangsplaatsen 3 en 4. (zie pag. 429). G. 2 en sien G. 1 (zie pt. 9 a) zoomede C. 4 gaan zoo spoedig mogelijk na aanvang van den overgang zelfstandig over met behulp van drijfzakken- en bamboevlotten. A. Ill bg. en G. Tn. 2 en 3 R. I. zullen eerst nadat de geheele Inf. met mitr. en mort. over zijn, op bevel van den alg. leider van oever verwisselen. 7. Misleiding: A I vd. (tot verplaatsing naar overgangsstrook) en de met de bewaking van de beneden Tji Oedjoeng belaste inf. zullen door extra bedrijvigheid (storend vuur, patrouillegang, ver nieling verbindingen) trachten zooveel mogelijk vijandelijke troepen te binden. C. A I vd. zal 8-3-'33 tusschen 4 en 5 v. m. aan den bene denloop krachtig artillerievuur doen nabootsen. 8. Luchtstrijdkrachten: a. art. waarneming 2 verk. vl. tn. ingaande 8-3-'33, 4 v. m. ter beschikking D.A. C. op vliegterrein Tjilegon. 1 verk. vit. 8-3-'33 onmiddellijk na dagaanbreken naar vl. terrein Tedja (152294) te mijner beschikking. b. 3 jagers ingaande 8-3-33 6 v.m. startgereed op het vliegter rein Banoeradja (151304). 428

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 28