patrs. moeten in staat zijn hoeken op te meten, in het begin om zuiverder de plaatsen van de doelen te kunnen bepalen en later, als haar standplaats topografisch is vastgelegd, om hare waarnemingen in hoeken ten opzichte van een vast punt in het terrein of van de N. Z. of O. W. richting te kunnen opgeven. De berichten bevatten den aard van het doel, de ligging op de kaart met de mededeelinggeschat of juist, zoo mogelijk de plaats ten opzichte van bekende punten op de kaart, den opgemeten hoek ten opzichte van een getrianguleerd punt, brug, wegenkruispunt of ander vast punt op de kaart of ten opzichte van de N. Z. of O. W. richting, wat verkieslijker is. Artillerie-verkenningsvliegtuigen behooren ook tot den doelop- sporingsdienst, doch moeten slechts als eene welkome bate beschouwd worden. Bij den staf van den D. A. C. wordt een officier, waarvoor een der toegevoegde reserve-officieren te gebruiken, belast met den inlichtingendienst tevens doelopsporingsdienst. Hij verzamelt alle inkomende berichten, zoowel van den Div. C. afkomstig als van de A. V. P.'s en van het art.-verkenningsvliegtuig. Hij vergelijkt ze met elkaar en teekent de doelen op zijn kaart in. Zoodra tot het gevecht is besloten, draagt hij zorg, dat de telefoonofficier van den D. A. C.-staf weet welke W.-posten verbonden moe ten worden. Hij richt zich in bij den Co.-post van den D. A. C. Hij moet te zijner beschikking hebben een planchet 50 X 50 met toebehooren en een onderofficier als hulp. Het telefoonmaterieel bij dien staf zal vermeerderd en het aantal telefonisten uitgebreid moeten worden. Aan de afdeelingen kan de verbinding van de doelopspor.-posten van de D. A. C. niet opgedragen worden. Gerekend op een minimum van 3 posten en het ontvangstation voor de verbinding met het vliegtuig, zullen meer benoodigd zijn: 7 toestellen (3 W.-Pn. 3, 1 ontvangstat. 1, inlicht.-of- ficier 2, in reserve 1) 4 schakelkastjes en 7 km. kabel (waar voor zwaardere kabel te gebruiken, om met de auto of het motorrijwiel te kunnen uitleggen) en voorts 12 telefonisten. Bij den inlicht.-officier moeten minstens 2 telefoontoestellen zijn, om 2 berichten tegelijk te kunnen ontvangen of één voor ont vangst en tegelijkertijd één voor verzending. Aangezien bij den D. A. C.-staf alles gemotoriseerd kan zijn is deze uitbreiding geen bezwaar. Een verafgelegen W.-Post kan ook spoedshalve door een zend-ontvangstation van de Luchtvaartafdeeling (ZOLA), bij de art.-staven ingedeeld, verbonden worden. Gebrek aan telefoon- materieel, vooral aan voldoende kabel zoowel aan Fransche als 437

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 37