welke terreingedeelten de batterijen geen vuur kunnen brengen en teekent dat aan op de kaart; daarvoor zal de Afd.-adjudant nog geen tijd hebben gehad. De topografen van den meettroep met 2 kanonniers en het hoekmeetinstrument kunnen nog een doelopspor.-post bezetten, dan wel een le A. V. P. met die taak vervangen, waardoor een officier vrijkomt. Het is echter wenschelijker, dat de meettroep beschikbaar blijft voor voorbereidende opmetingen bij mogelijke voorwaart- sche of achterwaartsche stellingveranderingen. Is een afzonderlijke inlichtingen-officier ingedeeld dan moet het materieel met een planchet 50X50 met toebehooren worden uitgebreid, te zijner beschikking staandeook is het noodig, dat een onderofficier hem bijstaat. Worden afdeelingen tot een groep vereenigd, dan concentreeren zich alle berichten betreffende de doelopsporing bij den staf van den Afd. C., die Groeps-C. is geworden. De inlicht.-officier(en) of de als zoodanig dienstdoende(n) van de andere afdeeling(en) geven al de binnenkomende berichten, na zoodanig uitgewerkt te zijn, aan dien staf door. De verbindingen tusschen die afdee lingen moeten verdubbeld worden. Voor de vuurleiding is de Afd.-adjudant den Afd.-C. ook be hulpzaam. Op het planchet 50 X 50, waarop een werkkaart of een kaart 1 25.000, werkt hij de gegevens voor de vuurbevelen aan de batterijen uit, zoekt de gegevens voor de voor te bereiden vuren uit, houdt op 2 staten overzichtelijk de werkzaamheden en het munitieverbruik der batterijen bij, opdat elk oogenblik te zien is, welke batterij vuurt, niet vuurt, te vuren heeft, binnen kort afgevuurd is of reeds afgevuurd is, hoeveel munitie verbruikt is en hoeveel nog beschikbaar, welke munitiesoorten de batterijen hebben (voor het overgeven van de vuurgegevens tusschen de batterijen onderling). Hij houdt aanteekening van en verzamelt de inkomende en uitgaande bevelen en berichten, enz Naar gelang van het verloop van het gevecht zal van den hier geschilderden gang van zaken meer of minder tot zijn recht komen. Het is hard werken in de Afd. Co.-post en daarom zou de voor vredestijd bij het korps ingedeelde schrijver te velde moeten volgen, hetgeen een heele verlichting zou beteekenen de schrijvers moeten dan echter geoefend worden in het maken van bevelen. De Afd. Co.-post is hier wel uitgebreid voorgesteld het kan evenwel moeilijk anders. Zooals de Afd. Co.-post thans veelal bij oefeningen werkt, zou de leiding der afdeeling in werkelijkheid te kort schieten en wat erger is, de infanterie zou dientengevolge tevergeefs op den steun van de artillerie-projec tielen wachten. 441 Voor de modellen, zooals deze in de practijk voldaan hebben, wordt naar de bijlage verwezen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 41