Het is de taak van de verantwoordelijke regimentsartsen deze 32 transportploegen zoo economisch mogelijk over deze beide trajecten te verdeelen, opdat onnoodige stagnatie zooveel mogelijk worde vermeden. Het spreekt welhaast van zelf, dat de verhouding van het aantal ploegen op deze trajecten recht evenredig zal moeten zijn met de respectievelijke afstanden van vervoer en aantallen der te transpor teeren gewonden, doch omgekeerd evenredig met de op deze tra jecten bereikbare snelheden van vervoer. Stellen wij nu het aantal in te deelen ploegen op het traject gewondennest- Hp. V. P. N, en op het traject na de Hp. V. P. N2, dan kunnen we de volgende vergelijking opstellen N, :N2 1 X90 l'/2X 180 ,e 2345:90=1:2, hierbij aannemende, dat de afstanden respectievelijk 1 en l'/2 km, het aantal te vervoeren gewonden 90 (30 °/0) en 180 (60 °/o) en de gemiddelde vervoers- snelheden 2 km/u en 3 km/u zijn. Op het traject vóór de Hp. V.P. zullen dus zijn in te deelen 1/3 X 32 11 transportploegen en op het andere traject 21 transportploegen, d. w. z. dit moet de meest gunstige arbeids verdeling worden geacht, wanneer de afvoer der gewonden over het geheele traject gewondennestwagenplaats goed en wel in gang is. In de practijk zal het desniettemin aanbeveling kunnen ver dienen om in den beginne alle of althans het grootste deel der transportploegen te laten deelnemen aan den afvoer van de gewondennesten naar de Hp. V. Pn. Naarmate zij met hun beladen brancards op de Hp. V. Pn. arriveeren, zullen dan geleidelijk meer transportploegen op het tweede traject van Hp. V. P.—wa genplaats worden ingezet, totdat de bovenbedoelde theoretisch berekende verhouding is bereikt. Op het vak gewondennestHp. V. P. doet één transportploeg 1 uur over den afvoer van één gewonde (v 2 km/uafstand v. v. 2 km)de 11 transportploegen doen dus over den afvoer van 90 gewonden 90: 11 8 '/4 uur. De eerste gewonde komt dus op de Hp. V. P. aan op een tijdstip U V4 l/2 U 3/4 uur. De laatste gewonde arriveert om U '/4 8 '/4 U 8 '/2 uur. Het tijdsverschil tusschen de aankomst van den eersten en den laatsten gewonde op de Hp. V.P. bedraagt dus 73/4 uur. Voor den afvoer van de gewondennesten naar de Hp. V. P., wat veelal niet anders dan dwars door het terrein mogelijk is, zullen in principe de best getrainde manschappen, d. z. dus de beroeps-ziekendragers der transportafdeeling worden aangewezen; de minder geoefende hulpziekendragers (regimentsmuzikanten) worden bij voorkeur te werk gesteld op het minder zware traject Hp. V. P. naar wagenplaats. 451

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 51