Een tweede reden, waarom men de hulpziekendragers bij voor keur wat verder van de vuurlinie verwijderd zal te werk stellen is gelegen in de te hunnen aanzien in de nieuwe Conventie van Genève van 29 Juli 1929 opgenomen bepalingen. In het 2e lid van artikel 9 wordt namelijk van deze hulpzie kendragers weliswaar vermeld, dat zij dezelfde bescherming genieten als is verzekerd voor de beroepsziekendragers doch volgens artikel 21 le lid is hun desniettemin het dragen van den Rooden-Kruis armband niet toegestaan. Dit feit zal meebrengen, dat zij, indien werkzaam direct achter de voorste linie, door den vijand moeilijk als behoorende tot den geneeskundigen dienst kunnen worden herkend, waardoor zij meer dan hun collega's, de kans loopen door den tegenstander tot mikpunt te worden uitgekozen. Wanneer wij het gemiddeld oponthoud op de Hp. V. P (voor wijzigen, c. q. uitreiken van verbandkaartenspalken en verban den aanleggen; tetanusinjecties) schatten op 15 minuten dan zal de eerst aangekomen gewonde om U '/4 n l uur, de laatste gewonde om U '/4 '/2 73^ 74 - U 8 /4 uur gereed zijn voor den afvoer naar de wagenplaats. III. Afvoer van hulpverbandplaats naar wagenplaats. Van de 210 (70%) marschvaardige gewonden, die ongeveer een uur nadat zij het gevechtsterrein verlieten op de Ho VP aankwamen, zullen 120 (40%) na een kort oponthoud op'de Hp. V. P. weer doormarcheeren naar een punt, vanwaar de daar voor in aanmerking komende marschvaardige gewonden verder per auto zullen worden afgevoerd, welk punt bij voorkeur niet zal samenvallen met en iets meer naar achteren zal zijn gelegen dan de wagenplaats voor de liggend en zittend af te voeren gewonden. De overige aanvankelijk marschvaardigen (30 ziin aangekomen op de Hp.V.P., niet meer in staat om verder té loopen en komen van daaraf dus ook in aanmerking voor ver- voer per draagbaar. Het aantal niet-marschvaardige gewonden (aanvankelijk 30 l0 van het totaal) is aldus verdubbeld (60 "I Voor het vervoer van de Hp.V.P. naar de wagenplaats zijn aangewezen 21 transportploegen a 4 man. Hieronder bevinden zich dus de 48 hulpziekendragers, door wie 12 van deze 21 ploe gen worden gevormd. Voor den afvoer van 1 gewonde wordt totaal heen en terug afgelegd 3 km., met een gemiddelde snelheid van V=3 km/u. dus tijdsduur 1 uur; de 21 transportploegen kunnen dus de 180 niet-marschvaardigen afvoeren in 180: 21=8uur. Wij zien dus, dat door oordeelkundige verdeeling der transport ploegen over de 2 trajecten gewondennest-Hp.V.P. en Hd.V P- wagenplaats bereikt is, dat de afvoer, op beide trajecten onee- veer evenveel tijd in beslag heeft genomen, n.l. 8% ,e"p 452

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 52