Alvorens tot de berekening van den vervoersduur over te gaan zal eerst het daarvoor beschikbare materieel moeten worden besproken. De hier bedoelde vervoermiddelen behooren tot de formatie van de Hd.V.P.A. In vredestijd zijn zij niet aanwezig, doch zij worden bij mobilisatie gerequireerd, onder de in het particulier bedrijf aanwezige 2-tons lastauto's. Deze, voor een Hd. V. P. A. 24 in aantal, worden naar hun func tie volgens het O. V. Q. D. als volgt verdeeld 4X3 12 auto's voor gewondenvervoer. 3X2 1X3 9 auto's voor materieelvervoer, tenslotte 3 auto's waarop de keukenwagens zullen worden meegevoerd Behalve deze behooren nog tot de Hd.V.P.A. 15 personen auto's, die eventueel door middel van een brancard „Vennik" maken°r Verv°er van één li§gende gewonde geschikt zijn te De 2-tons lastauto s, zooals deze bij de automobielcompag nie in gebruik zijn, hebben een bakoppervlak van 3,20 X 1,70 m2 de te requireeren particuliere 2-tons auto's meestal een grooteré afmeting n.l. 3,75 X 1,80 m2. Aannemende dat de gewonden op dwarsgeplaatste, op de zij boorden bevestigde veldbedden worden vervoerd, kan men vol gens de berekeningen van den commandant der automobielcom pagnie per, voor gewondentransport geschikt gemaakte, 2-tons lastauto rekenen op een vervoerscapaciteit van 5 liggende gewonden, of 10 zittende gewonden, of 16 marschvaardige gewonden. Paar het altijd eenig oponthoud zal geven om een auto inge richt voor liggend vervoer te transformeeren in een voor zittend vervoer en omgekeerd, zal het noodig zijn te berekenen, hoeveel der beschikbare ziekenauto's a priori voor de een of de andere vervoerwijze zullen zijn in te richten, daarbij rekening houdende met de statistische verhouding der af te voeren gewonden n 1 zittend staat tot liggend als 26 34 °/0. Stel het aantal auto's in te richten voor zittend vervoer op Z en dat in te richten voor liggend vervoer op L, dan kan de vol gende vergelijking worden opgesteld ZX 10 L X 5 =26 34, daaruit volgt dat Z L 13 34 1 2,6. Van de 12 auto's voor gewondenvervoer, ingedeeld bij de Hd. V.P.A. zullen dus in principe 4 a 3 voor zittend en 8 a 9 voor liggend vervoer moeten worden ingericht. In het voorafgaande hebben wij berekend, dat de eerste niet- marschvaardige gewonde op een tijdstip U l'/2 u. op de wa genplaats kan worden verwacht. 456

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 56