kunnen zij al spoedig in de volgende categorieën worden ge rangschikt A. zij die achter blijven op de Hd. V. P., B. zij die verder afgevoerd worden. Ad A. Achter blijven 3 gewonden (1 die in stervenden toestand zijn; verder 15 man (5 °/0) z. g. gewonden van eerste urgentie, bij wie chirurgisch ingrijpen onder geen voorwaarde mag worden uitgesteld, doch die daardoor verder onvervoerbaar worden. Ad B. De van de Hd. V. P. af te voeren gewonden zijn te verdeelen in 96 (32 °/o) liggend te vervoeren, 60 (20 °/o) zittend te vervoeren en 126 (42 °/o) marschvaardige gewonden, bij welke laatste groep ook de 45 (15 °/o) der V. P. M. G. zijn inbegrepen. De duur der behandeling op de verschillende afdeelingen (in hoofdzaak C. 1. verband en C. 2. operatiën) zal voor de verschillende gewonden zeer uiteen loopen. Behalve een 15% zeer licht gewonden, die op de Hp. V. P. al afdoende zijn ge holpen, zullen de meeste anderen toch wellicht een verbandwis- seling en een deel bovendien een kleine operatieve ingreep op de Hd. V P. ondergaan. Of er veel of weinig chirurgisch werk op de Hd. V. P. zal worden verricht, zal in hooge mate afhankelijk zijn van de omstandigheid of al of niet spoedig afvoer naar een goed uitgerust en niet te veraf gelegen Veld-(Evacuatie-)Hospitaal mogelijk is. Is dit wèl het geval dan zal de chirurg zich tot het allernoodzakelijkste beperken. Is de mogelijkheid van verderen afvoer daarentegen bijv. door het onbruikbaar geraken van een brug, voor eenigen tijd ver traagd of geheel opgeheven, dan zal daarmee de operatieve indicatiestelling van den chirurg zich verruimen. Het zal de chirurgen interesseeren te vernemen, dat volgens de Fransche statistische cijfers een équipe chirurgicale, bestaande uit 2 chirurgen en hulppersoneel, per 24 uur in staat wordt geacht tot 8 uur zuiver operatieven arbeid nog eens 8 uur besteden zij aan toezicht op verbandwisseling en verdere behandeling en verzor ging der aan hun zorgen toevertrouwde gewonden en de derde 8 uren mogen zij van een welverdiende rust genieten. Op deze wijze kunnen zij in 24 uur verwerken 100 a 120 lichtgewonden, öf 30 a 35 zwaargewonden, öf 50 a 60 middelmatig zwaarge wonden. Op 200 man verliezen vinden wij volgens de statistiek gemid deld 15 °/o zwaargewonden, 50 °/0 lichtgewondenen 35 °/0 middel matig zwaargewonden. Door combinatie van deze gegevens blijkt, dat voor operatieve hulp bij een verliescijfer van 200 man ruwweg 3 équipes chirurgicales noodig zijn. 460

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 60