zij samen, nadat de eerstgenoemde heeft vastgesteld wat hij wil bereiken met zijn artillerie, uitmaken hoe de methode van samen werking in het bijzondere geval waarvoor zij zijn gesteld, zal worden toegepast. En dit moet aan allen, wien het aangaat, worden bekend gemaakt; m.a.w. het moet worden vastgelegd in eene algemeene regeling. Uit die algemeene regeling, welke o. m. haar neerslag vindt in de artillerieparagraaf van het algemeene bevel en in de interne bevelen van de artillerie, vloeit voor de betrokken ondercomman danten de noodzaak voort van nadere samenspraak en regeling. Het zal duidelijk zijn, dat elke regeling voorbereiding eischt. En voorbereiding vraagt tijd. Hoe minder tijd er beschikbaar is en hoe meer de tactische omstandigheden tot snel handelen dringen, des te eenvoudiger zal dus de regeling moeten zijn. Maar naarmate er meer tijd beschikbaar is, dan wel, onder dwang van de tactische omstandigheden, beschikbaar gemaakt moet wor den, des te verzorgder kan en moet die regeling zijn. Ook deze nadere regelingen zullen dus zeer verschillend zijn, afhankelijk van de tactische omstandigheden. Iedereen zal begrijpen, dat de regeling ten behoeve van den artilleriesteun van een infanterie-afdeeling welke tot taak heeft een terreinstrook te doorschrijden, waarin men wel rekening moet houden met de mogelijkheid dat er zich vijand bevindt, doch waaromtrent men overigens nog niets met zekerheid weet, er geheel anders uit zal zien dan een regeling voor een infanterie- afdeeling, welke in opdracht heeft zich meester te maken van een object, waarvan men weet dat het bezet is, ter verdediging is ingericht en waarschijnlijk in de diepte zal worden verdedigd. In het eerste geval zal men voorloopig kunnen volstaan met het vastleggen van een aantal berekende punten in de te doorloopen strook, terwijl de vuuraanvragen naar behoefte worden gedaan (zie hierna). In het tweede geval zal men den geheelen artilleriesteun tot in bijzonderheden moeten voorbereiden en veelal op vooruit vast gestelde tijdstippen moeten werken (Het bekende uur U dus). Het z. g. Schema Bodde nu geeft een voorbeeld van dit geval. Deze twee gevallen zijn als het ware de beide uitersten. Daar- tusschen liggen alle mogelijke overgangen en ook combinatie's van beide. Het laatste bijv. als de infanterie-afdeeling in de te doorloopen strook ten slotte toch stuit op georganiseerden weer stand. Dan zal men moeten wachten tot de artilleriesteun daarop weer geregeld is in den zin van het voorbeeld in het Schema Bodde. D. w. z. er moet dus weer een nieuwe regeling worden gemaakt en wel een zeer nauwkeurige. Maar ook al stoot men niet op een georganiseerd vuurfront, zoo kan men toch veel hinder ondervinden van plaatselijken weerstand, welke het snelst met steun van artillerie kan worden 474

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 74