djoeng' werd doorloopen. Deze bundel behelsde een afschrift rapport van een uitgebreide verkenning dezer rivier in vredestijd zoomede een bijgehouden staat van door het Departement B. O. W. verstrekte gegevens betreffende de rivieren, irrigatiewerken, wegen en bruggen in Bantam. C. I. G. kreeg daarbij opdracht onmiddellijk na bereiken van den W. Tji Oedjoengoever de aanvullende technische rivierver kenning in het Div. vak krachtig ter hand te doen nemen. Overweging van den Div. C. 6-3-'33 2 n. m. C. I. Div. bedenkt bij het doorlezen van het bevel, dat hem slechts l'/2 etmaal beschikbaar is voor verdere verkenning en de geheele voorbereiding en dat het den overgang in detail regelende bevel over ongeveer 24 uur het Div. St. Kw. moet verlaten. Het hierdoor veroorzaakte gemis aan tijd voor de ver kenning wordt echter grootendeels opgeheven door de dien morgen genomen luchtfoto's waarvan reeds op het eerste gezicht blijkt, dat zij een schat van technische gegevens bevatten. Het zullen dan ook de gegevens verzameld in vredestijd en deze luchtfoto's zijn, die gevoegd bij de tactische gegevens en gezien in het kader van de opdracht van den C. V. de voornaamste basis vormen voor het besluit van de Div. C. omtrent de uitvoering van den overgang. De verdere technische en tactische verken ningen zullen aan dit besluit worden aangepast. Opdracht door Div. C. Te 2.15 n.m. reikt C. I. Div. met een kort woord het bevel over aan Hd. St. en draagt hem op o. m. na een fotostudie in overleg met Kapt. Z en na raadpleging van den D. A. C en C. I. G. uiterlijk 3 15 n.m. terug te komen en advies uit te brengen t. a. v. de groote lijnen van den overgang en de te nemen voor bereidingsmaatregelen. C. I. Div. geeft reeds dadelijk opdracht de technische verkenning onder leiding van C. I. G. voorloopig terug te brengen tot het vak Pamarajan Kragilan, in het bijzonder tusschen de beide irrigatieleidingen op beide oevers (leidingen inbegrepen), de tactische verkenning in laatstgenoemd vak gedu rende de duisternis te doen uitbreiden, en ter misleiding aan de beneden-T/ï Oedjoeng Samparwadionmiddellijk extra verken ningen te doen aanvangen en bijzondere bedrijvigheid te toonen. Hd. St. gaat heen ter uitvoering van zijn opdracht, terwijl de Div. C. zich aan de hand van de kaart en luchtfoto's een meening vormt. Inhoud bundel „Overgang Tji Oedjoeng". De in het rapport voorkomende gegevens, welke in dezen tijd van het jaar voor het onderwerpelijke riviervak gelden komen in het kort neer op het volgende 407

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 7