tenzij door patrouilles, en deze zouden, als uitgezonden manschap pen, ook in mijn gedachtengang reeds individueel van granaten voorzien zijn. Een bijkomend, n. m. m. niet gering te schatten voordeel van de bedoelde vervoerwijze zou bovendien zijn, dat de munitie uitgifte bij ontwikkeling in hooge mate wordt versneld het zal immers veel eenvoudiger zijn, en veel sneller afgeloopen zijn, om per (k.) brigade 4 zakken met elk 8 handgranaten te vullen, dan om per man 2 stuks uit te geven. Terwijl het er eenerzijds ook in het geheel niet op aan komt of er in den eenen zak nu eens 6 en in den anderen 9 terecht komen, zou het anderzijds bij later uitzenden van manschappen wel verschil maken of iedereen van één of van twee, of niet van handgranaten is voor zien. Samenvattend zou ik het vervoer en de uitgifte der handgra naten als volgt willen aanbevelen de granaten worden met geplaatsten detonator, in overtrek, in kisten medegevoerd op de treinkarren als hiervoren uit eengezet op de karren wordt tevens per 2 groep een linnen of zeildoeken zak medegevoerd (de bestaande granatenzak is prachtig, doch kan voor de offensieve, steelloooze hand granaten tot '/2 verkleind worden). Bij uitgifte der k. m.- munitie en handgranaten nemen de k. m. brigades de hand granaten van de k. m. kar in 3 zakken mede, en de overige brigades zenden elk 2 man naar de 4e kar om daar de kisten te openen en per brigade 4 zakken, elk met 8 handgranaten te vullen en naar de brigade te brengen, waar per halve groep een gevulde zak wordt verstrekt. b. Luitenant MOJET rekent op het medevoeren van de kaarten- trommels der compagnieën op de 7e (5e) kar van den bataljons G. T. en acht het vervoer hiervan in de B. T. bepaald ongewenscht. Ik acht dit niet van zoo overwegend belang daar de compag niescommandant de kaarten, benoodigd gedurende eenige ge- vechtsdagen, wel bij voorbaat bij zich zal nemen, en bij groote verplaatsingen toch zijn bagagekar wel ter beschikking zal krijgen. En daar ik in den bataljons G. T. gaarne wat meer plaats zag uitgetrokken voor het medevoeren van bevelsmiddelen, zouden m. i. de kaartentrommels der compagnieën beter in den B. T. kunnen blijven. Van grooter belang acht ik echter een andere zijde van het kaartenvraagstuk. Er is nu n. 1. slechts gerekend op één kaartblad 483 Door aan elke halve k. groep 8 handgranaten te verstrekken, en aan de k. m.-brigades 36 stuks, komt men tot een hooger totaal dan de hier uit getrokken 288 handgranaten per compagnie, doch de k. m.-brigades kunnen er m. i. wel minder verstrekt krijgen, en verder is hier sprake van een denk beeldige organisatie, zoodat dit niet verder zal worden uitgewerkt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 83