per compagniehet zal toch niet de bedoeling zijn net voor den troep hierbij te laten? Indien dit het geval ware, zou m. i. de oefening en opleiding in vredestijd van stonde af aan op geheel anderen leest moeten worden geschoeid, daar het een geheele omwenteling in de wijze van bevels-uitgifte zou beteekenen, en een zeer groote moeilijkheid zou blijken om kader, dat gewend is op kaarten te werken, van bevelen te voorzien zonder gebruik van de kaart en zijn werk op die wijze te laten verrichten. De bevels-uitgifte zou, ook bij voldoende oefening, m. i. in elk geval tijdroovender worden, en wij zouden tegenover een binnengeval len tegenstander van een grooten voorsprong vrijwillig afstand doenzelfs in voor onze troepen bekend terrein zal zooals een kaderoefening nabij de garnizoenen dadelijk bewijzen kan de bevels-uitgifte aan de troepen moeilijker zijn. M. i. is het dus bepaald noodzakelijk onzen troep ook in oor logstijd zoodanig van kaarten te voorzien, dat althans elk sectie- en brigadecommandant er een ontvangt. Het is natuurlijk niet mogelijk voor elk kaderlid de kaartbladen van geheel Java mede te voeren, doch bij den inzet van troepen zal de Divisie- (of hoogere) staf voor toezending van kaarten in de gewenschte hoeveelheid dienen zorg te dragen en dit kan worden vergemakkelijkt door het inrichten van kaartendepots (voor b. v. een divisie berekend) op verschillende garnizoensplaatsen, van de vermoedelijke gevechts terreinen in die buurten. c. Tenslotte zou ik, ter verbetering van de naar mijn gevoelen zoo geïmproviseerd aandoende vervoerwijze bij den man van re serve-karabijn-munitie, indien deze gehandhaafd zou blijven, willen aanbevelen het verstrekken van eenvoudige zeildoeken zakjes, die met een passant aan de vóórdraagriemen worden geschoven', en vraag ik mij af of het zoo noodzakelijk is dat de tasschen voor k. m.-munitie zoo zwaar zijn, en of het niet mogelijk zou zijn deze van zeildoek te vervaardigen in stede van tuigleder. N. m. m. zou de slijtage niet eens veel grooter zijn, en zouden de tasschen in elk geval veel lichter en véél goedkooper zijn. NASCHRIFT. Zooals Kapitein DE VEER veronderstelt, is het ons zeer aan genaam te bemerken dat verschil van inzicht blijkt te bestaan omtrent de door ons geopperde denkbeelden betreffende het uit geven van de munitie". Met dankbaarheid maken wij dan "ook gebruik van de gelegenheid ons door Kapitein DE VEER en de redactie van dit tijdschrift geboden om te trachten dit verschil zooveel mogelijk weg te nemen. 484

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 84