499 Gasbeschermingsdienst. Mavors 1933. No. 3. Een onderwerp, dat ook h. 1.1. belangstelling geniet is het opstel door 5. Schilderman, directeur der Militaire Gasschool, getiteld „De dieren in den gasoorlog"hetwelk de aandacht vestigt op het boek van prof. Richters: „Die Tiere im chemischen Kriege", waarin o.m. de gevoelig heid van dieren voor de inwerking der velschillende soorten gassen, de patho logie en therapie van gasvergiftigingen en de bescherming van dieren tegen gas vergiftiging aan een beschouwing worden onderworpen. Uit het artikel blijkt, dat mensch en paard ongeveer even gevoelig zijn voor strijdgassen, m. d. v. dat het paard veel ongevoeliger is voor traangassen doch gevoeliger voor blaartrekkende gassen, speciaal de huid. Toch is het dier veel eerder vatbaar voor gasvergiftiging, omdat de mensch het ademen min of meer aan eigen wil kan onderwerpen, de longventilatie van het paard zich bij verontrustende gebeurtenissen, bv. de explosie van een projectiel, zich juist verdrie- of ver viervoudigt, bij zwaren arbeid zelfs vertienvoudigt, waardoor uiteraard de gif opname evenredig vermeerdert e a. Zoowel collectieve als individueele bescher ming (paarden-en hondengasmasker) worden vermeld, terwijl de schr. voorts ter zake van het paardengasmasker verwijst naar het boek „De chemische oor log" van den paardenarts le kl. Dr. Weekenstroo. Wij verwijzen belangstellenden naar de studie in opgemelde aflevering van Mavors. Zoeklichten. Mavors 1933. No. 1. Zoeklichten bij de luchtverdediging door T. C. Meeues, le Lt der Genie. In dit opstel behandelt de schr. hoe in algemeenen zin zoowel op het gehoor als op het gezicht worden bepaald de doelhoek (zijnde de hoek tusschen de richting zoeklicht-vliegtuig en haar projectie op het maaiveld) en de kaarthoek, zijnde de hoek tusschen die projectie en de noordrichting. Wij vestigen de aandacht op dit artikel. Diversen. Mavors 1933. No. 2. Onwillekeurig moesten wij aan ons begrootingsartikel „vervoer" denken toen wij in Mavors' Nieuwsbron lazen over een Engelsch bataljon, dat op het einde van 1932 24000 mijlen binnen de 6 jaar had afge legd, nl. in 1927 van Blackdown over Hongkong naar Shanghai, in 1929 naar Malta en vervolgens naar Jerusalem, vandaar naar Egypte, waar het nu nog is met een kleine onderbreking, nl. toen het door de lucht naar Irak werd vervoerd. Een ander Eng. baton werd door de lucht van Egypte naar Bagdad getransporteerd, een afstand van 800 Eng. mijlen. Het geheel, 15 offn en 548 man en 16 I. mitrs. bereikte binnen 6 dagen zijn doel ondanks vertraging door motorpech en storm. Ook de terugtocht werd later per vliegtuig uitgevoerd. v. O. Infanteriegeschut. Het in het Militar Wochenblatt No. 36 verschenen artikel van Maj. Daniker, „Beitrage zur Infanteriegeschützfrage", dat als het ware een vervolg vormt op een in dat zelfde tijdschrift verschenen bijdrage (M. W. No. 15), welke in het I.M.T. van Febr. 1933 blz. 185 werd besproken, geeft verschillende bij zonderheden betreffende enkele bijzondere typen van dit wapen. Skoda Infanteriegeschütz. Dit wapen is een „zweirohriges" type, kal. 37/70 mm., waarbij de schietbuis van 37 mm. een z.g. „Einsatzrohr" vormt. Van belang hierbij is te vermelden, dat de Skodafabrieken blijkbaar van het vroegere kaliber van 32 mm. zijn afgestapt en dit vervangen hebben door een van 37 mm. Het meest typeerend is verder de affuitage, waarvan twee soorten werden geconstrueerd. Beide bezitten een bovenaffuit in den vorm van een pivotvork, met behulp waarvan een nauwkeurige zijdelingsche verschuiving

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 99