vPrVh°a°HS Wfrf .de m°geliJ'kheid "a te gaan, in het bijzonder in verband met het vervoer, alle of een gedeelte van de k.m. van het eskadron van een affuit te voorzien het gemis aan zware mitr. bij de cavalerie zou aldus althans eenigszins worden gecompenseerd. Het voorgestelde Indische verken, detachement uitgerust met k. m. en zware mitr., zooals hierboven werd gevraagd in totaal gevende 30 k n. en 6 zware mitr., behoeft in Lts ,00, overeen- komstige buitenlandsche organisaties onder te doen, integendeel Dat aan het Indische verken, detachement een post (z. m. 21 voor draadlooze telegrafie (telefonie) moet worden toegevoegd preekt van ze f. Reeds thans wordt bij oefeningen met veel suc ces van dergelijke posten gebruik gemaakt. Uitrusting met materieel en personeel voor verbinding met vliegtuigen is evenzeer gewenscht. Tenslotte moge worden opgemerkt dat de indeeling van een motormitr. peloton ook voor handhaving van orde en rust van groote waarde kan blijken. S an Wijze van optreden van de voorgestelde organisatie De wijze waarop wij ons voorstellen, dat het Indische verken, detachement moet worden gebruikt, verdient een nadere beschou- wing. Reeds eerder werd opgemerkt, dat bij een eventueele operatie in eerste instantie het optreden van onze lichte troepen niet vereischt CiJ) 5 van de strategische verkenning zal den bevelhebber voldoende gegevens verschaffen voor het aanzetten van zijn troepen (de divisie), dat is voor de aanvankelijke marsch- nchting en groepeering. De tweede phase van de strategische verkenning, al spoedig overgaande in de tactische verkenning, zal de gegevens moeten ïanSCdp3n het ]U'Ste marschdoel v- d"s met den opmarsch an den vijand) en vervolgens voor de groepeering van de strijd krachten voor het gevecht (voorafgegaan door de^ntplooiïng) dfe taak toevaft" Verke"' detachement zii"> aan hetwelk V°°r £et voJbrengTM van die taak is het noch noodig noch daar on rier t t Verke"' de'achement zich op grooten afstand, inSZr" bevind[S da" M Niet noodig, omdat, als die afstand 20 a 30 K.M. bedraagt dp bevelhebber (divisiecdt.) voldoenden tijd heeft om op grond" 'van geenVe7?neghen gegevens ziïn maatregelen te treffen en het dus daaï hl ÏIS naf\ ee" yr0egere ontvangst te streven, temeer eigen actiP on L g aanbeveling zal verdienen om voor eigen actie op latere gegevens te wachten. Niet gewenscht, omdat het onjuist zou zijn het verken, deta chement in te zetten vóór zulks bepaaldelijk noodzakelijk is, Oio

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 16