Wie heeft slechts een oogenblik kunnen vermoe den, dat je reeds zoo spoedig na aankomst in Europa uit dit leven zoudt heengaan. Vol goeden moed met ziekteverlof vertrokken, hoopte je weer weldra naar je geliefde Insulinde te kunnen terugkeeren dit heeft echter niet mogen zijn. Brave makker, we zullen je erg missen. Op end'op officier, steeds opgewekt en bereid om je kameraden te helpen, beteekent je heengaan een groot verlies voor ons. In onze herinnering zul jé echter blijven voortleven als een trouwe vriend, die helaas te vroeg uit ons midden werd weggenomen. Moge je zwaar beproefde moeder kracht putten uit de verzekering, dat het leger een kordaat officier ver loor en dat wij het verscheiden betreuren van een goeden kameraad met een warm hart. Rust zacht, beste makker B.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 2